Kara umowna za przedterminowe rozwiązanie kontraktu nieoskładkowana

Data: 14-08-2014 r.

Kara umowna za przedterminowe rozwiązanie kontaktu menedżerskiego stanowi u menedżera jako zleceniobiorcy przychód zwolniony ze składek na ZUS. Podlega natomiast opodatkowaniu jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, z zastosowaniem ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów.

Kara umowna za przedwczesne rozwiązanie kontraktu stanowi rodzaj odszkodowania. Oznacza to, że u menedżera, który dla celów ubezpieczeniowych traktowany jest jak zleceniobiorca, przychód ten korzysta ze zwolnienia ze składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego. Przepisy tego aktu wykonawczego, zawierającego listę przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek, mają bowiem zastosowanie nie tylko do pracowników, ale również osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia składkowego wolne od oskładkowania są odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy.

W przypadku zleceniobiorcy, który otrzyma od zleceniodawcy odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy, świadczenie to podlega zwolnieniu ze składek na ZUS.

Bez składek, ale z podatkiem

 

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Opodatkowaniu według zasad ogólnych podlega tu dochód, czyli przychód pomniejszony o pobrane przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne oraz o koszty uzyskania przychodów w wysokości takiej, jak u pracowników.

Jeżeli z umowy o zarządzanie wynika zobowiązanie zleceniodawcy do wypłaty kary umownej w razie szybszego rozwiązania kontraktu z jego strony, to dla menedżera źródłem tego przychodu jest nadal działalność wykonywana osobiście z tytułu kontraktu menedżerskiego. Źródło nie zmieni się także po rozwiązaniu umowy, gdy kara zostanie wtedy wypłacona. Karę należy więc opodatkować, stosując ryczałtowe koszty uzyskania przychodu.

Izabela Nowacka, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35473 )
Array ( [docId] => 35473 )