Termin wypłaty odprawy dla zwalnianego pracownika

Autor: Jakub Ziarno
Data: 30-05-2014 r.

Dominuje pogląd, że odprawa jest świadczeniem należnym w związku z ustaniem stosunku pracy, a zatem powinna być wypłacona najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy, a od dnia następnego pracownik może domagać się odsetek za opóźnienie (wyrok SN z 21 października 1999 r., I PKN 32/99).

Odprawa pieniężna jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych i jako taka – podlega opodatkowaniu. W szczególności, odprawa nie jest objęta wyłączeniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  dotyczącym odszkodowań i zadośćuczynień. Ustawodawca zastrzegł bowiem, że wyłączenie nie dotyczy odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Naliczając odprawę, pracodawca powinien pobrać od wyliczonej kwoty zaliczkę na podatek dochodowy. Przy ustalaniu kwoty zaliczki uwzględnia się koszty uzyskania przychodu w sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik uzyskał przychód ze stosunku pracy, niezależnie od tego czy w tym miesiącu pracownik faktycznie świadczył pracę. Natomiast od odprawy nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek oskładkowania takiej odprawy został bowiem jednoznacznie wyłączony w przepisach rozporządzenia składkowego.

Wyłączenie z podstawy wymiaru składek przychodów uzyskanych przez pracownika z tytułu odpraw znajduje zastosowanie zarówno w odniesieniu do odpraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników jak i odpraw wypłacanych pracownikom na podstawie dobrowolnych porozumień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (takie stanowisko przedstawił ZUS m.in. w interpretacji indywidualnej z 24 lipca 2013 r., DI/10000/451/933/2013).

Jakub Ziarno, były inspektor PIP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34984 )
Array ( [docId] => 34984 )