Rekompensata za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę

Data: 10-09-2013 r.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem kończy się z upływem okresu wypowiedzenia, którego długość zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Pracodawca może jednak skrócić ten okres. Można jednak to zrobić tylko w określonej sytuacji.

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia można skrócić najwyżej do 1 miesiąca. W świadectwie pracy wpisuje się datę, z jaką stosunek pracy faktycznie uległ rozwiązaniu, a nie datę, z jaką doszłoby do jego rozwiązania w razie zastosowania ustawowego okresu wypowiedzenia. Należy jednak w tym dokumencie umieścić informację o skróceniu okresu wypowiedzenia w tym trybie.

Skrócenie przysługującego pracownikowi okresu wypowiedzenia jest wyłącznie decyzją pracodawcy, niezależną od woli pracownika. Pracodawca samodzielnie decyduje również o tym, o ile skrócić okres wypowiedzenia – maksymalnie jest to 2 miesiące.

W razie skorzystania przez pracodawcę z tej możliwości pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia, które jest swoistą rekompensatą wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę i pozbawienia pracownika wynagrodzenia za pełny okres wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Odszkodowanie a odprawa z tytułu zwolnień grupowych


W sytuacji rozwiązania umowy o pracę w trybie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna. Pracodawca w razie rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trybie tej ustawy może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę skrócić okres wypowiedzenia. Wówczas taki pracownik otrzyma 2 niezależne od siebie świadczenia, tj. odprawę pieniężną, której wysokość zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, oraz odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia.

Zwolnienie ze składek, ale nie z podatku

Odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę jest wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracodawca wypłaca je pracownikowi bez potrącania składek.

Odszkodowanie to podlega jednak opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32643 )
Array ( [docId] => 32643 )

Array ( [docId] => 32643 )