Wypłata świadczeń po zmarłym pracowniku

Data: 21-10-2013 r.

Śmierć pracownika zawsze powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Specyfika takiego sposobu zakończenia współpracy między pracownikiem i pracodawcą polega na tym, że pracodawca nie może już rozliczać się bezpośrednio z zatrudnionym. Najczęściej po pracowniku pozostaje wiele świadczeń, które należy wypłacić osobom uprawnionym. Kodeks pracy przewiduje specjalne zasady ich dziedziczenia, nie dotyczą one jednak wszystkich spadkobierców.

Osobom uprawnionym pracodawca powinien – na ich żądanie – udzielić informacji o przysługujących im świadczeniach. Jeśli pracodawca odmówi wypłaty świadczeń, musi się liczyć z procesem przed sądem pracy z osobami uprawnionymi lub spadkobiercami. Wiąże się to zwykle z koniecznością zapłaty kosztów procesu i odsetek ustawowych.

 

Jeśli pracodawca nie ma pewności, czy dana osoba jest uprawniona do świadczeń po zmarłym, może złożyć sporne świadczenie do depozytu sądowego, powołując się na fakt, iż istnieje spór co do tego, kto jest wierzycielem (art. 467 pkt 3 Kodeksu cywilnego). W tym celu należy złożyć wniosek do sądu rejonowego (wydziału cywilnego, a nie sądu pracy), określając przyczynę złożenia do depozytu, którą jest niepewność co do osoby wierzyciela, oraz warunki wypłacenia depozytu.

O złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego dłużnik powinien niezwłocznie zawiadomić spierających się wierzycieli, chyba że zawiadomienie napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Zawiadomienie powinno nastąpić na piśmie (art. 468 Kodeksu cywilnego). Jeśli samo roszczenie pracownika było natomiast sporne, niezależnie od tego, czy dziedziczą je małżonek lub osoby uprawnione do renty rodzinnej, czy też spadkobiercy, muszą oni wystąpić do sądu przeciwko pracodawcy z powództwem o zapłatę.

Sprawy takie rozpoznaje sąd pracy, a osoby dochodzące tych świadczeń korzystają z takich samych przywilejów procesowych jak pracownik.

Przykład:

Pracownik toczył z pracodawca spór o to, czy przysługują mu premie kwartalne oraz nagroda jubileuszowa w łącznej kwocie 30.000 zł. Strony prowadziły pertraktacje ugodowe, ostatecznie jednak nie doszły do porozumienia. Pracownik nosił się z zamiarem złożenia pozwu do sądu pracy, ale wcześniej zmarł. Pracodawca konsekwentnie odmówił wypłaty świadczeń uprawnionej małżonce i synowi. Osoby te, aby uzyskać świadczenie muszą, pozwać pracodawcę przed sądem pracy. Skorzystają z takich samych udogodnień procesowych, jakby sprawę wnosił sam pracownik. Co oznacza między innymi, że będą zwolnieni od obowiązku uiszczenia opłaty od pozwu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32644 )
Array ( [docId] => 32644 )

Array ( [docId] => 32644 )