Część wynagrodzenia komornik może zająć w całości

Data: 12-06-2013 r.

Pracodawca dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracownika, najpierw zaspokaja środki na pokrycie świadczeń alimentacyjnych, a dopiero po ich ściągnięciu, gdy jeszcze pozostanie odpowiednia ilość środków z wynagrodzenia pracownika, może potrącać kolejne wierzytelności. Jednak pracodawca nie może dokonać potrąceń samowolnie. To komornik odszukuje dłużnika, jego pracodawcę i zawiadamia o zajęciu wynagrodzenia.

Jeśli pracodawca dokonuje potrąceń na świadczenia alimentacyjne z takich składników, jak nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) i należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, może je poddać egzekucji do pełnej wysokości. Ograniczenie potrącenia do 3/5 wynagrodzenia nie dotyczy bowiem wszystkich świadczeń.

Przykład:

Pracownik jest zatrudniony na cały etat w podstawowym wymiarze czasu pracy i z tego tytułu otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 3.500 zł. W marcu 2013 r. na pracownika została nałożona kara pieniężna w wysokości 150 zł za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy 27 lutego 2013 r. (zgodnie z art. 109 § 1 kp kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia). Zostanie ona naliczona w prawidłowej wysokości, albowiem nie przekroczy jednodniowego wynagrodzenia pracownika. W marcu 2013 r. pracownik ma bowiem do przepracowania 21 dni, a więc 168 godzin. Stawka godzinowa pracownika w tym miesiącu wyniesie więc 20,83 zł (3.500 zł : 168 godz.), zaś wynagrodzenie za jeden dzień pracy 166,64 zł (20,83 × 8).

 

Pracownik ten ponadto ma potrącane z wynagrodzenia należności alimentacyjne w wysokości 1.000 zł. W tym przypadku kara pieniężna za jeden dzień nieobecności w pracy, oprócz tego, że nie może przewyższać jednodniowego wynagrodzenia za pracę, nie może również przewyższać 1/10 części wynagrodzenia należnego pracownikowi po dokonaniu potrąceń alimentacyjnych, a więc kwoty 150,53 zł.

Przy założeniu, że pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa, wynagrodzenie pracownika netto wynosi 2.505,34 zł.

Obliczenie wynagrodzenia

Poz.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

poz. 1

3.500,00 zł

2.

Składka emerytalna finansowana przez pracownika

poz. 1 × 9,76%

341,60 zł

3.

Składka rentowa finansowana przez pracownika

poz. 1 × 1,5%

52,50 zł

4.

Składka chorobowa

poz. 1 × 2,45%

85,75 zł

5.

Razem składki ZUS finansowane przez pracownika

poz. 2 + poz. 3 + poz. 4

479,85 zł

6.

Podstawa składki zdrowotnej

poz. 1 – poz. 5

3.020,15 zł

7.

Składka zdrowotna

poz. 6 × 9%

271,81 zł

8.

Koszty uzyskania przychodu

111,25 zł

9.

Przychód do opodatkowania

3.500 zł – poz. 5 – poz. 8,

gdzie otrzymany wynik zaokrąglamy do pełnych złotych

2.909,00 zł

10.

Kwota zmniejszająca podatek

46,33 zł

11.

Podatek

poz. 9 × 18% – poz. 10

477,29 zł

12.

Część składki zdrowotnej odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy

poz. 6 × 7,75%

234,06 zł

13.

Zaliczka na podatek

poz. 11 – poz. 12,

gdzie otrzymany wynik zaokrąglamy do pełnych złotych

243,00 zł

14.

Do wypłaty

3.500 zł – poz. 5 – poz. 7 – poz. 13

2.505,34 zł

Po potrąceniu alimentów w wysokości 1.000 zł do wypłaty pracownik otrzymuje kwotę 1.505,34 zł (2.505,34 zł – 1.000 zł), zaś 1/10 części wynagrodzenia wynosi 150,53 zł. Oznacza to, że pracodawca może odliczyć karę 150,00 zł. Pracownik za marzec otrzyma 1.355,34 zł (1.505,34 zł – 150,00 zł).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32691 )
Array ( [docId] => 32691 )