Pracodawca nie może stosować weksla

Data: 27-06-2013 r.

We współczesnych firmach pracownicy bardzo często otrzymują służbowe telefony komórkowe. Nie zawsze przy tym stosują się do zasad użytkowania tych urządzeń i bywa, że doprowadzają do przekroczenia ustalonego przez pracodawcę abonamentu. Nigdy pracodawca nie może zabezpieczyć się przed przekroczeniem limitu, czy nawet uszkodzeniem telefonu za pomocą weksla.

Pracodawca może żądać od pracownika zwrotu za połączenia przekraczające ustalony limit, jeżeli przekroczenie nastąpiło w wyniku korzystania przez pracownika z telefonu służbowego w celach niezwiązanych z wykonywaną pracą. Rozliczenia można dokonać w dwojaki sposób:

 
  • poprzez analizę bilingów i ustalenie, które konkretnie rozmowy były rozmowami prywatnymi – jest to jednak czasochłonne rozwiązanie, a w przypadku gdy pracownik musi się kontaktować np. z dużą ilością klientów, wychwycenie prywatnych połączeń może być wręcz niemożliwe do ustalenia,
  • poprzez ustalenie określonego limitu połączeń (abonamentu).
Pracodawcy powierzający pracownikom wartościowe narzędzia często próbują się w jakiś sposób zabezpieczyć na wypadek utraty tego mienia. Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami są:
  • zgoda na potrącenie wartości szkody z wynagrodzenia,
  • zabezpieczenie wekslowe.

Jak wspomniano wyżej – zgoda na potrącenie z wynagrodzenia wartości przyszłej szkody, której wielkość nie jest znana i możliwa do ustalenia w chwili podpisania oświadczenia w tej sprawie, jest nieważna z mocy prawa.

Wydawałoby się, że zabezpieczenie wekslowe w tej sytuacji będzie lepszym wyjściem. Tymczasem Sąd Najwyższy w 26 stycznia 2011 r. (II PK 159/10) wydał wyrok, zgodnie z którym przepisy prawa pracy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników wykluczają dopuszczenie weksli gwarancyjnych jako środka dodatkowego zabezpieczenia roszczeń pracodawcy o naprawienie potencjalnych szkód wyrządzonych przez pracownika w mieniu pracodawcy. Oznacza to, że takie weksle są nieważne z mocy samego prawa. Nabywca weksla nie może zatem dochodzić zaspokojenia wekslowego.


Jeżeli pracownik, który wyrządził szkodę w mieniu powierzonym mu przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, uchyla się od jej naprawienia, pracodawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem pracy (art. 262 § 1 kp). Na złożenie pozwu pracodawca ma 3 lata od dnia, w którym roszczenie wobec pracownika stało się wymagalne. Należy rozumieć przez to przykładowo dzień, w którym pracownik był zobowiązany do zwrócenia mienia albo datę wskazaną w ugodzie zawartej między pracownikiem a pracodawcą jako termin naprawienia szkody (art. 291 § 1 kp). Konkretny termin wymagalności roszczenia będzie każdorazowo wynikał z okoliczności danej sprawy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32694 )
Array ( [docId] => 32694 )