Umowa zlecenia a ochrona wynagrodzenia przed egzekucją

Data: 11-03-2013 r.

Dla umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia) ustawodawca przewidział odpowiednik kwoty wolnej od potrąceń uregulowanej w Kodeksie pracy. Jest to tzw. „minimum egzystencji dłużnika”, które w odróżnieniu od kwoty wolnej od potrąceń, jest jednorazowe.

Kodeks cywilny regulujący kwestie umów cywilnoprawnych nie wprowadza żadnych ograniczeń i ochrony wynagrodzenia z tych umów przed egzekucją. Zgodnie z tym, jeżeli pracodawca/zleceniodawca otrzyma zawiadomienie od komornika lub organu administracyjnego o zajęciu wierzytelności bez żadnych dodatkowych postanowień, to należy ją potrącić w 100%. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych podlega ochronie jak wynagrodzenie za pracę, czyli zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeśli łącznie spełnia następujące warunki: ma charakter świadczeń powtarzających się (okresowych, periodycznych) oraz jego celem jest zapewnienie utrzymania, czyli stanowi jedyne źródło dochodu.

Zleceniodawca ma świadomość, że dla zleceniobiorcy jest to jedyne źródło utrzymania, ponieważ w celu właściwego zgłoszenia, a później rozliczania z ZUS, zleceniobiorca musi złożyć oświadczenie, w którym podaje między innymi czy:

  • jest osobą nie pracującą, dla której to zlecenie stanowi jedyne źródło przychodu,
  • jest emerytem lub rencistą nie pracującym i nie prowadzącym działalności gospodarczej,
  • jest osobą zatrudnioną przez innego pracodawcę, a jego miesięczne wynagrodzenie jest niższe od minimalnej płacy (zatrudnionym przez innego pracodawcę niż zleceniodawca),
  • jest równocześnie ubezpieczony jako osoba wykonująca umowę na podstawie innej umowy cywilnoprawnej,
  • jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończył 26 lat,
  • pozostaje w rejestrze bezrobotnych,
  • wnosi o dodatkowe ubezpieczenie społeczne.

U dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę nie podlegają egzekucji pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty. Natomiast u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy nie podlegają egzekucji pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie.

Zarówno przepis o ochronie przed potrąceniami, jak i minimum egzystencji dotyczą jedynie egzekucji sądowej, nie administracyjnej. Ponadto są przepisami proceduralnymi dla komorników sądowych, a nie pracodawców (zleceniodawców), podobnie jak przepisy rozszerzające definicję wynagrodzenia za pracę. Przywoływanie tych przepisów w zawiadomieniach organów egzekucyjnych zobowiązuje pracodawców (zleceniodawców) do ścisłego ich przestrzegania i stosowania.

Coraz częściej komornicy w pismach o zajęciach wierzytelności od razu zastrzegają granice potrąceń, aby skrócić czas postępowania i wykluczyć ewentualne skargi na czynności komornika.

Podstawa prawna:

  • art. 773 § 1, art. 829 pkt 5, art. 833 § 2, art. 881 § 2 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • art. 1a pkt 17 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954 ze zm.).
  • art. 87 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Wioletta Słobodzian, specjalista w zakresie prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32686 )
Array ( [docId] => 32686 )