Kontrola zwolnienia lekarskiego wystawionego na okres wnioskowanego urlopu

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 07-01-2014 r.

Jeśli wnioskowany przez pracownika urlop nie został mu udzielony z powodów leżących po stronie firmy, a pracownik przedłoży zwolnienie lekarskie przypadające w okresie wnioskowanego urlopu pracodawca ma powód, żeby sprawdzić wiarygodność przedstawionego zwolnienia.

Pracodawca nie ma uprawnień do samodzielnego badania wiarygodności wystawionego zaświadczenia lekarskiego i jego ewentualnego anulowania. W tej sytuacji powinien wystąpić do terenowej jednostki ZUS z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Kto przeprowadzi kontrolę merytoryczną ZUS ZLA

 

Podmiotem uprawnionym do kontroli merytorycznej, czyli zasadności wystawionego zaświadczenia lekarskiego, jest lekarz orzecznik ZUS. W tym celu lekarz orzecznik może:

  1. Przeprowadzić badanie lekarskie pracownika (w wyznaczonym miejscu, np. w siedzibie ZUS, lub w miejscu jego pobytu, jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala na przybycie do ZUS).

  2. Skierować pracownika na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS (w przypadku gdy dokumentacja medyczna nie zawiera niezbędnych zdaniem kontrolującego stosownych wyników badań).

  3. Zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego, stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie.

  4. Zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

Wezwanie na badanie kontrolne pracownika

Wezwanie pracownika na badanie kontrolne wysyłane jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Określa się w nim termin badania przez lekarza orzecznika albo lekarza konsultanta ZUS lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych. Zawiera ono także pouczenie o skutkach, które nastąpią w przypadku niewypełnienia wskazanych obowiązków.

Pracownik wezwany przez lekarza orzecznika (lub konsultanta) ma obowiązek udostępnić posiadaną przez siebie dokumentację medyczną. W razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w wyznaczonym terminie zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie, co oznacza, że w tym dniu pracownik powinien stawić się do pracy.

Decyzja ZUS o braku prawa do świadczeń z tytułu choroby

Ubezpieczonemu, który nie stawił się na wezwanie lub w wyniku badania został uznany za zdolnego do pracy, ZUS wydaje decyzję o braku prawa do świadczeń z tytułu choroby. Kopię tej decyzji otrzymuje pracodawca. Pracownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej przez ZUS decyzji do właściwego sądu rejonowego, wskazanego w pouczeniu decyzji.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33730 )
Array ( [docId] => 33730 )