Należy precyzyjnie ustalić prawo do składników wynagrodzenia

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 22-09-2014 r.

Niewłaściwe określenie prawa do rodzaju składników wynagradzania w regulaminie wynagradzania może doprowadzić do wystąpienia roszczeń ze strony pracowników, a w konsekwencji – do konieczności ich wypłaty wraz z odsetkami za zwłokę.

Jeżeli pracodawca nie chce wprowadzać jakichś szczególnych zasad wypłaty premii, można zaproponować wprowadzenie do regulaminu wynagradzania następującego zapisu:

  1. „Jeżeli sytuacja finansowa spółki na to pozwoli, pracodawca może tworzyć fundusz nagród.
  2. Nagrody przyznawane są pracownikom uznaniowo, w wysokości nie wyższej niż 30% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikowi w miesiącu wypłaty nagrody.
  3. O przyznaniu nagrody pracownikowi i o jej wysokości decyduje pracodawca, na wniosek przełożonego.
  4. Nagrody stanowią uznaniowy składnik wynagrodzenia i nie podlegają roszczeniom.
  5. Nagrody wchodzą do podstawy wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego”.

Ustalenia takie jasno informują pracowników, że nagroda nie jest składnikiem „przysługującym”, a jedynie uznaniowym – pracownicy mogą ją otrzymać lub nie. Kryteriami jej przyznania i wypłacenia są bowiem:

  • kondycja finansowa pracodawcy,
  • uznanie pracodawcy poparte wnioskiem przełożonego.

Określenie w regulaminie wynagradzania prawa do nagrody w opisany wyżej sposób jest zgodne ze stanowiskiem, które wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 8 czerwca 1977 r. (sygn. akt I PR 175/76, niepublikowany): „uznaniowy charakter nagrody polega na tym, że zarówno przyznanie jej pracownikowi, jak i określenie wysokości należy do zakresu swobodnego uznania zakładu pracy”.

Aby jednak składnik wynagrodzenia mógł zostać zakwalifikowany jako „uznaniowy”, trzeba zadbać o to, aby w regulaminie wynagradzania zostało to precyzyjnie i jasno określone. Określając zasady wypłaty nagród lub innych składników, należy pamiętać, że każde ustalenie regulaminowe będzie musiało zostać zrealizowane w praktyce. A zatem, jeżeli zapis będzie przewidywał, że wniosek przełożonego w sprawie przyznania i wysokości nagrody ma otrzymać formę pisemną, pracodawca będzie musiał dopilnować, aby warunek ten był spełniony. Natomiast jeżeli przepis regulaminu nie będzie przewidywał takiej formy, rozumie się wówczas, że przełożony pracownika może złożyć wniosek w dowolny sposób, także ustny.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35747 )
Array ( [docId] => 35747 )