Prowizje i stałe dodatki do pensji trzeba opisać w regulaminie wynagradzania

Data: 31-05-2013 r.

W przypadku każdego ze składników należy ściśle określić zasady jego przyznawania i wypłacania, a także wskazać, czy są one wypłacane również w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby pracownika czy sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Od tego bowiem zależy, czy kwoty tych składników wynagrodzenia zostaną ujęte w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

Mimo jednoznacznego brzmienia powyższego przepisu praktyka pokazuje, że zapis, iż dany składnik przysługuje także w okresach nieobecności, za które należy się zasiłek z ubezpieczenia chorobowego (lub wynagrodzenie chorobowe), nie jest wystarczający. ZUS – w przypadku wypłaty świadczeń chorobowych lub w razie kontroli pracodawcy będącego płatnikiem zasiłków – często żąda jednoznacznych zapisów, na jakich zasadach dane składniki zostają włączane do podstawy wymiaru tych świadczeń. W tym celu warto doprecyzować zapisy regulaminu wynagradzania.

Prowizje, jako składniki związane bezpośrednio z wykonaną pracą, przeważnie do takich składników nie należą. Jednakże już w kwestii dodatków funkcyjnych, stażowych czy motywacyjnych powinno się w regulaminie jasno określić, czy przysługują one w okresie takich nieobecności w pracy, czy też nie.

Przykład:

Pracodawca wypłaca dodatki funkcyjne, które są w okresie nieobecności pracownika proporcjonalnie pomniejszane. Wypłaca także dodatki motywacyjne w wysokości 10% płacy zasadniczej przyznanej pracownikowi oraz dodatki stażowe w wysokości 1% płacy zasadniczej za każdy rok pracy u tego pracodawcy. Dodatki motywacyjne i stażowe wypłacane są bez względu na to, czy pracownik wykonuje pracę, czy też jest niezdolny do pracy i pobiera z tego tytułu wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy bądź świadczenie rehabilitacyjne. W regulaminie wynagradzania może to zostać określone następująco:

  1. Pracownikom wykonującym w ramach danego stanowiska dodatkowe funkcje może zostać w umowie o pracę przyznany dodatek funkcyjny w wysokości nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek wypłaca się za każdy miesiąc w wysokości proporcjonalnej do czasu przepracowanego w danym miesiącu.
  2. Pracownikom przysługuje stały dodatek motywacyjny w wysokości 10% przyznanego wynagrodzenia zasadniczego.
  3. Pracownikowi za każdy przepracowany u pracodawcy rok pracy przysługuje dodatek stażowy w wysokości 1% przyznanej płacy zasadniczej.
  4. Dodatki, o których mowa w ust. 2 i 3, są wypłacane w okresach nieobecności pracownika w pracy i pobierania w tym czasie wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33002 )
Array ( [docId] => 33002 )

Array ( [docId] => 33002 )