Regulamin wynagradzania powinien zawierać stawki honorarium za pracę

Data: 03-11-2013 r.

Regulamin wynagradzania powinien być tak skonstruowany, aby na jego podstawie możliwe było ustalenie indywidualnych warunków umów o pracę. Brak wykazu stanowisk pracy i stawek płac powoduje, że regulamin ten nie spełnia swojego podstawowego zadania i przestaje mieć jakikolwiek sens.

 

Regulamin wynagradzania ma charakter normatywny i jest źródłem prawa, a nie czynnością prawną w rozumieniu art. 58 k.c. Jego ważność (skuteczność) podlega ocenie z punktu widzenia zasad tworzenia prawa, w tym zasady opierania się na przepisach wyższego rzędu i wydania w granicach upoważnienia zawartego w tych przepisach (wyrok SN z 18 grudnia 2002 r., I PKN 693/01, publ. OSNAPiUS 2004 nr 12, poz. 205).


Regulamin wynagradzania ustala warunki wynagradzania za pracę. Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego stanowią zatem konieczną jego część. Natomiast regulamin może, ale nie musi, ustalać także inne świadczenia związane z pracę i zasady ich przyznawania.

 

 

 

Przykład:postanowienia regulaminu przedstawione poniżej nie zawierają ani wykazu stanowisk pracy, ani stawek wynagrodzenia obowiązujących na tych stanowiskach. Tym samym nie są wystarczające, aby na ich podstawie ustalić indywidualne warunki umowy o pracę.

Składniki i systemy wynagrodzenia

§ 11

W zakładzie pracy obowiązują następujące składniki wynagrodzenia:

a) wynagrodzenie zasadnicze

b) dodatek za pracę w porze nocnej

c) dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

d) premia uznaniowa

§ 12

Wysokość wynagrodzenia wynikająca z zawartych z pracownikami umów o pracę ustalana jest według miesięcznych stawek ryczałtowych lub stawek godzinowych.

§ 13

W przypadku pracowników zatrudnionych przy produkcji i na stanowiskach wobec niej pomocniczych wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie stawek godzinowych oraz akordowych stawek wynagradzania, w zależności od rodzaju prac powierzanych im do wykonania przez Pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego.

§ 14

Stawki godzinowe, niezbędne dla ustalenia określonej części miesięcznego wynagrodzenia wynikającego ze stawki ryczałtowej, oblicza się dzieląc kwotę miesięcznego wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 15

Wysokość stawek akordowych określa pracodawca.

§ 16

Pracodawca może, po zamknięciu roku obrotowego przyznać pracownikom premię uznaniową. Przyznanie premii i jej wysokość jest uzależnione od wyników finansowych Spółki oraz od wyników pracy poszczególnych pracowników.


Podstawa prawna:
art. 9 § 2 i 3, art. 18, art. 772, art. 775, art. 128 § 2 pkt 2, art. 1518 § 1, art. 24126 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).


Paulina Rybicka-Telec
, prawnikZobacz także:

 


Podstawa prawna:
25826

Paulina Rybicka-Telec


Zobacz także

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33041 )
Array ( [docId] => 33041 )