Wynagrodzenie przestojowe zależy od rodzaju stawki wypłaty

Data: 21-10-2013 r.

Wynagrodzenie przestojowe wypłacane jest pracownikom za gotowość do pracy w czasie, gdy nie mogą jej wykonywać z przyczyn dotyczących pracodawcy. Nie może być ono jednak niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu pracy w przypadku przestoju pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną bądź też jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Stawka godzinowa

W przypadku stawki godzinowej nie ma problemu z wyliczeniem wynagrodzenia przestojowego. Należy pomnożyć stawkę godzinową przez liczbę godzin, jakie pracownik powinien był przepracować, a nie zrobił tego w wyniku przestoju.

Przykład: W październiku pracownik wynagradzany stawką godzinową w wysokości 12 zł powinien przepracować 184 godziny (23 dni). W związku z przestojem w dniach 21–25 października przepracował jedynie 144 godziny. Za 40 godzin należy mu wypłacić wynagrodzenie przestojowe w kwocie 480 zł (12 zł × 40 godz. przestoju = 480 zł).

Stawka miesięczna

W sytuacji gdy pracownik wynagradzany jest stawką miesięczną – jeżeli nie korzystał z żadnych absencji (urlopy, choroby, itp.), powinien otrzymać swoje wynagrodzenie miesięczne. Jeżeli zaś takie absencje wystąpiły należy podzielić tę stawkę przez liczbę godzin, które miał do przepracowania w danym miesiącu i pomnożyć przez liczbę godzin przestoju.

Przykład: W październiku pracownik wynagradzany stawką miesięczną w wysokości 2.300 zł powinien przepracować 184 godziny. W związku z przestojem w dniach 21–25 października przepracował jedynie 144 godziny. Za 40 godzin należy mu wypłacić wynagrodzenie przestojowe w kwocie 500 zł zgodnie z obliczeniem:

2.300 zł : 184 godz. = 12,5 zł; 12,5 zł × 40 godz. przestoju = 500 zł.

Akord

Przy wyliczaniu wynagrodzenia przestojowego w systemie akordowym należy stosować przepisy rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. W celu obliczenia wynagrodzenia za przestój takiego pracownika należy przyjąć średnie wynagrodzenie, jakie otrzymał ten pracownik w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia przestoju.

Przykład: W październiku pracownik wynagradzany stawką akordową powinien przepracować 184 godziny. W związku z przestojem w dniach 21–25 października przepracował jedynie 144 godziny. Za 40 godzin należy mu wypłacić wynagrodzenie przestojowe w kwocie 286,08 zł. W miesiącach poprzedzających miesiąc wystąpienia przestoju pracownik otrzymał:
  • lipiec 2013 roku – 2.200 zł i 184 godz. pracy,
  • sierpień 2013 roku – 2000 zł i 168 godz. pracy,
  • wrzesień 2013 roku – 2000 zł i 168 godz. pracy,

2.200 zł + 2000 zł + 2000 zł = 6.200 zł

6200 zł : (184 godz.+ 168 godz.+ 168 godz.) zł = 11,92 zł

11,92 zł × 40 godz. przestoju = 476,8 zł

476,8 zł × 60% = 286,08 zł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33038 )
Array ( [docId] => 33038 )

Array ( [docId] => 33038 )