Rozliczenie wynagrodzenia i premii w razie zakończenia zatrudnienia

Autor: Marek Rotkiewicz
Data: 10-07-2015 r.

W razie zakończenia pracy przestają obowiązywać terminy wypłaty wynagrodzenia wskazane w regulacjach wewnętrznych, a rozliczenie zasadniczo powinno być dokonane w ostatnim dniu zatrudnienia.

Wynagrodzenie powinno być wypłacane w stałym, z góry ustalonym terminie. Pensję miesięczną, jak również wszystkie inne składniki wynagrodzenia należne za okresy miesięczne, wypłaca się co najmniej raz w miesiącu. Natomiast składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc – w terminach określonych w przepisach je ustanawiających. Termin wypłaty wynagrodzenia trzeba określić w regulaminie pracy lub innych przepisach prawa pracy (art. 86 § 1 Kodeksu pracy – dalej kp). Jeśli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, o terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia informuje pracownika pisemnie.

Ostatni dzień zatrudnienia – dniem wypłaty

 

W przypadku zakończenia zatrudnienia przestaje co do zasady obowiązywać określony w przepisach wewnętrznych termin wypłaty wynagrodzenia. Upływ ostatniego dnia zatrudnienia wyznacza jednocześnie dzień wymagalności większości roszczeń finansowych wynikających z pracy. Regulacje wewnętrzne dotyczące terminu płatności wynagrodzenia odnoszą się do relacji pracodawca–pracownik. Koniec zatrudnienia relację tę zamyka i w tym też dniu powinny zostać rozliczone wzajemne świadczenia.

W dniu zakończenia zatrudnienia należy wypłacić pracownikowi te świadczenia, których ustalenie na dany dzień jest możliwe, czyli:

  • wynagrodzenie miesięczne w części opowiadającej okresowi zatrudnienia w miesiącu zakończenia stosunku pracy,
  • ewentualne odprawy (emerytalno-rentową, należną przy zwolnieniu z przyczyn niedotyczących pracowników),
  • ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  • premie,
  • nierozliczone inne świadczenia ze stosunku pracy (np. zwrot kosztów podróży służbowych).

Premia kwartalna inaczej

W odniesieniu do składników wynagrodzenia, które mogą być rozliczone dopiero po zamknięciu pewnego okresu niemożliwe jest zwykle dokonanie wypłaty w dniu zakończeniu zatrudnienia. Nie ma możliwości wypłaty w tym dniu należnej tej osobie części premii w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w tym kwartale. Dlatego stosuje się tutaj nadal termin do nich przypisany w postanowieniach wewnątrzzakładowych.

W tym przypadku będzie to premia kwartalna, która może zostać rozliczona dopiero po uzyskaniu niezbędnych do tego danych. Te ostatnie znane są zaś po zakończeniu kwartału. Oczywiście nie można pracownika pozbawić tego świadczenia, skoro jest ono roszczeniowe, wyliczane jako określony procent od obrotu. Premia będzie wypłacona w zwykłym terminie jej wypłaty.

Marek Rotkiewicz, prawnik, specjalista prawa pracy, trener

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37487 )
Array ( [docId] => 37487 )