Umowy o pracę i umowy o dzieło nie można zastępować umową zlecenia

Data: 11-06-2013 r.

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. powinny się spodziewać przede wszystkim te firmy, w których zawierane są umowy cywilnoprawne. Państwowa Inspekcja Pracy już teraz sprawdza, czy zostały one prawidłowo sporządzone i czy nie są tak naprawdę umowami o pracę. Duża dowolność w formułowaniu treści zleceń okazuje się bowiem pułapką – wiele zapisów jest nieprecyzyjnych i niezrozumiałych.

Z prawidłowo skonstruowanej umowy zlecenia powinno jasno wynikać, między jakimi stronami została ona zawarta. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w umowie należy podać ich imiona i nazwiska, adresy, serię i numery dowodów osobistych i ewentualnie numer PESEL. Natomiast w przypadku przedsiębiorców niezbędne jest podanie formy prowadzonej działalności, nazwy organu rejestrującego, numerów NIP i REGON, nazwy firmy oraz adresu jej siedziby, a także imienia, nazwiska i stanowiska osoby uprawnionej do podpisania umowy.

Zgodnie z art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy. Do takich czynności zaliczają się przykładowo reprezentowanie zleceniodawcy przed sądem czy też zakup określonej nieruchomości (ruchomości) w jego imieniu i na jego rzecz. W przepisie tym nie ma mowy natomiast o czynnościach faktycznych. Nie oznacza to jednak, że nie mogą być one wykonywane w ramach umów zlecenia. Pozwala na to art. 750 kc, który rozszerza stosowanie przepisów o zleceniu na umowy o świadczenie usług, nieuregulowane innymi przepisami. Mimo że nie są to typowe umowy zlecenia, powszechnie tak są nazywane. W ramach takiej umowy można więc zlecić również wykonywanie konkretnych czynności faktycznych, jak np. sprzątanie, przepisywanie tekstów, albo ich korektę, usługi medyczne czy też oprowadzanie wycieczek.

Bardzo często zdarza się, że umowy zlecenia podpisywane są w sytuacjach, gdy powinna być zawarta inna umowa cywilnoprawna, a mianowicie umowa o dzieło. Warto więc wyjaśnić, że zawierając drugą z tych umów, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła. Przykładowo może nim być: napisanie książki, namalowanie obrazu, stworzenie programu komputerowego, opracowanie projektu domu itp.

Przykład: redakcja miesięcznika oraz portalu gospodarczego podpisała z panią Ewą umowę o dzieło na przepisywanie w programie Word otrzymywanych od autorów brudnopisów. W takim przypadku powinna być jednak zawarta umowa zlecenia, ponieważ mamy tu do czynienia ze świadczeniem usług, a nie ze stworzeniem jakiegoś dzieła. W ramach umów o dzieło mogą natomiast świadczyć pracę redaktorzy tworzący teksty zamieszczane w czasopiśmie i na portalu.

Podstawa prawna: art. 734 § 1, art. 750, art. 627 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93).

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie wynagrodzeń


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 33009 )
Array ( [docId] => 33009 )

Array ( [docId] => 33009 )