W wynagrodzeniu przestojowym uwzględnia się dodatek funkcyjny

Autor: Bogdan Majkowski
Data: 14-03-2014 r.

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w sytuacji, jeśli niewykonywanie przez niego pracy zostało spowodowane przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy, a sam pracownik był gotów do jej świadczenia. Mamy wówczas do czynienia z tzw. przestojem z przyczyn niezależnych od pracownika.

Wynagrodzenie przestojowe nie przysługuje, jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika. Natomiast wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków tylko wtedy, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Przykład:

Pan Janusz zatrudniony jest w firmie budowlanej przy pracach na wolnym powietrzu, które nie mogą być wykonywane w okresach silnych deszczów. W związku z tym, że przepisy zakładowe nie podejmują kwestii wynagrodzenia za okres przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi, w razie takiego przestoju pan Janusz nie nabędzie prawa do wynagrodzenia przestojowego.

 

Za okres przestoju pracownikom przysługuje wynagrodzenie wynikające z ich osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową albo miesięczną, a jeśli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W tym miejscu odwołajmy się do wyroku SN z 30 grudnia 1986 r. (III PZP 42/86, OSNCP 1987/8/106), w którym stwierdzono, że wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, o którym mowa w art. 81 § 1–3, art. 134 § 1 i art. 144 § 2  kp , obejmuje oprócz wynagrodzenia zasadniczego również dodatek funkcyjny. Z mocy ustawy lub jej upoważnienia dopuszczalne jest przyjęcie innej podstawy obliczania wynagrodzenia określonego w wymienionych przepisach.

Przykład:

Wynagrodzenie pracownika składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku stażowego oraz premii kwartalnej. Przy obliczaniu wynagrodzenia przestojowego dla tej osoby pracodawca powinien uwzględnić tylko wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny.

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie określone stałą stawką godzinową, wyliczenie wynagrodzenia przestojowego jest proste – stawkę tę mnoży się przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby w okresie objętym przestojem.

Przykład:

W marcu 2014 r. przez 7 godzin pracownik nie wykonywał pracy z powodu niezawinionego przez siebie przestoju. Oznacza to, że w miesiącu tym przepracował 161 godzin zamiast obowiązujących go 168 godzin. Pensja tej osoby składa się z wynagrodzenia zasadniczego określonego w stałej stawce godzinowej wynoszącej 15 zł/godz. oraz premii miesięcznej w wysokość 15% wynagrodzenia zasadniczego. Chcąc obliczyć wynagrodzenie przestojowe dla tego pracownika pracodawca powinien przemnożyć obowiązującą go stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez liczbę godzin przestoju: 15 zł x 7 godzin = 105 zł. W wynagrodzeniu tym nie będzie natomiast uwzględniona premia miesięczna. Oprócz wynagrodzenia za przestój pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za przepracowane godziny w wysokości 2.415 zł (161 godzin x 15 zł) oraz premię miesięczną w wysokości 362,25 zł (2.415 zł x 15%).

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34405 )
Array ( [docId] => 34405 )