Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy liczy się podobnie jak za wypoczynkowy

Data: 02-04-2014 r.

Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego ustala się z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Różnica polega jednak na tym, że składniki zmienne wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego naliczamy z innego okresu.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na zajęcia oraz na czas ich trwania – pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Kodeks pracy określając, że pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi wynagrodzenie z tego tytułu, nie wskazuje w jaki sposób należy obliczyć to wynagrodzenie. W związku z tym sięgamy do przepisów wykonawczych i stosujemy zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej obliczymy z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy obliczane jest ze składników zmiennych (np. prowizji, premii, wynagrodzenia godzinowego, wynagrodzenia akordowego, wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, czy też dodatku za pracę w porze nocnej) – wypłaconych w łącznej wysokości w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a gdy między wysokością poszczególnych składników w kolejnych miesiącach występują znaczne wahania – w łącznej wysokości składników zmiennych wypłaconych pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego.

Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego także obliczamy ze składników zmiennych, bierzemy jednak pod uwagę zmienne składniki wynagrodzenia w wysokości, w jakiej przysługują one pracownikowi w miesiącu korzystania z urlopu szkoleniowego. Nie ma znaczenia ich wysokość wypłacona w poprzednich miesiącach poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu szkoleniowego.

Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu umowy o pracę, z wyłączeniem m.in.:

  • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
  • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
  • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
  • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
  • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Jeśli pracownik jest wynagradzany wyłącznie stałą stawką miesięczną i nie ma wypłacanych składników zmiennych, to za miesiąc, w którym udzielono mu urlopu szkoleniowego przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze. Praktycznie nie trzeba wykonywać żadnych obliczeń. Stała stawka miesięczna to składnik wynagrodzenia o stałej wysokości przysługujący za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc więc uwzględniamy go w wynagrodzeniu za urlop szkoleniowy w wysokości wynikającej z umowy o pracę pracownika, a miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu szkoleniowego traktujemy tak, jakby pracownik pracował przez cały ten miesiąc.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i urlopu szkoleniowego uwzględnia się te same składniki wynagrodzeń, ale ich wysokości ustala się inaczej. Zmienne składniki w wyliczeniach wynagrodzenia za urlop szkoleniowy przyjmuje się w stawce godzinowej z miesiąca, w którym ten urlop szkoleniowy występuje, a przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – w wysokości wypłaconej w 3 lub 12 miesiącach poprzedzających miesiąc rozpoczęcia tego urlopu wypoczynkowego.

Agnieszka Krusinowska, specjalista w zakresie płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34560 )
Array ( [docId] => 34560 )