Zleceniobiorca może otrzymać zaliczkę

Data: 12-06-2013 r.

Wykonanie prac objętych umową zlecenia może wymagać poniesienia przez zleceniobiorcę określonych wydatków. W takiej sytuacji należy udzielić zleceniobiorcy zaliczki, jeśli ten wystąpi ze stosownym wnioskiem.

Informację o zaliczce można zawrzeć bezpośrednio w umowie zlecenia, umieszczając w niej na przykład następujący zapis: „Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac objętych niniejszą umową zleceniodawca udziela zleceniobiorcy zaliczkę w kwocie 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), która zostanie rozliczona po wykonaniu zlecenia. Jednocześnie zleceniobiorca wyraża zgodę, aby kwota ta była potrącona przez zleceniodawcę z wynagrodzenia przysługującego za wykonanie zlecenia”.

Zamiast umieszczania odpowiedniej adnotacji w umowie zlecenia można zażądać od zleceniobiorcy pokwitowania otrzymanej zaliczki.

Wzór wniosku o zaliczkę oraz pokwitowania jej odbioru

Szczecin, 15 lutego 2013 r.

Maria Kowalewska

ul. Górna 1

70-530 Szczecin

PHU „Heban”

ul. Nadmorska 4

70-654 Szczecin

Niniejszym wnoszę o udzielenie zaliczki pieniężnej w kwocie 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac wynikających z zawartej ze mną w dniu dzisiejszym umowy zlecenia (nr 12/2013).

Zaliczkę tę zobowiązuję się rozliczyć po wykonaniu zlecenia, tj. w terminie do 28 lutego 2013 r. W razie nierozliczenia się w tym terminie upoważniam zleceniodawcę do potrącenia kwoty zaliczki z przysługującego mi wynagrodzenia.

Maria Kowalewska

(podpis zleceniobiorcy)

Wyrażam zgodę na udzielenie zaliczki w kwocie 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Piotr Janik

(podpis zleceniodawcy)

Kwituję odbiór zaliczki w kwocie 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), którą zobowiązuję się rozliczyć w terminie do 28 lutego 2013 r.

Maria Kowalewska

(podpis zleceniobiorcy)

Podstawa prawna: art. 735 § 2, art. art. 743–744 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93).

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie wynagrodzeń


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33012 )
Array ( [docId] => 33012 )

Array ( [docId] => 33012 )