Komentarz ZUS do nowych zasad oskładkowania umów zlecenia

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 16-12-2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady oskładkowania umów zleceń. W przypadku wykonywania pracy na podstawie więcej niż jednej umowy zlecenia, obowiązkom ubezpieczenia społecznego podlegają wszystkie kolejne umowy dla których podstawa wymiaru składek w danym miesiącu łącznie wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie. Oznacza to, że od 1. stycznia 2016 każdy zleceniodawca, zatrudniający zleceniobiorcę, który wykonuje więcej niż jedną umowę zlecenia, będzie musiał sprawdzić, czy przychód osiągnięty w danym miesiącu u poprzednich zleceniodawców osiągnął łącznie co najmniej minimalne wynagrodzenie. Sprawdźmy najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.

Nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą tytułem do ubezpieczenia jest umowa zlecenia zawarta najwcześniej, przy czym zleceniobiorca może zmienić tytuł do ubezpieczeń na własny wniosek. Zasada ta od 1 stycznia 2016 roku ulegnie jednak pewnej modyfikacji, polegającej na tym, że w przypadku, gdy z tytułu pierwszej umowy wynagrodzenie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, a drugiej umowy zlecenia zleceniobiorca osiągnie przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, tytułem do ubezpieczeń będą obie umowy, chyba że przychód z drugiej umowy zleceniobiorca otrzyma wcześniej niż z pierwszej.

Według komentarza ZUS z 7 grudnia 2015 r., zamieszczonego na stronach Serwisu ZUS („Zbiegi tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Co nowego od stycznia 2016 r.”), o ustaleniu podstawy wymiaru składek decyduje kolejność, w jakiej umowy zlecenia były zawierane. Jednocześnie – zleceniobiorca może zmienić tytuł do ubezpieczeń tylko wtedy, jeżeli z wybranego (jednego lub więcej) tytułu otrzyma przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Przykład:

Rozliczenie składek z ZUS

Zleceniobiorca zawarł trzy umowy zlecenia na okresy:

  • umowę A od 4 do 28 stycznia 2016 r. – na kwotę 600,00 zł, z terminem wypłaty przypadającym 29 stycznia,
  • umowę B od 7 do 25 stycznia 2016 r. – na kwotę 1.200,00 zł, również płatną ostatniego roboczego dnia miesiąca,
  • umowę C od 11 do 28 stycznia 2016 r. – na kwotę 1.900,00 zł, płatną 28 stycznia 2016.

W opisanej sytuacji obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym będą podlegały wszystkie trzy tytuły:

  • umowa A, jako zawarta najwcześniej,
  • umowa B, ponieważ przychód z umowy A jest niższy od minimalnego wynagrodzenia oraz
  • umowa C, ponieważ łączna podstawa wymiaru składek z wcześniejszych umów jest niższa od minimalnego wynagrodzenia.

Zleceniobiorca jednak wiedząc, że z tytułu ostatniej umowy otrzyma wynagrodzenie wyższe od minimalnego, może zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń i wskazać umowę C. Nie może natomiast dokonać wyboru tylko pierwszej i drugiej umowy. Łączna kwota przychodu z tych umów wynosi bowiem 1.800,00 zł, zatem mniej niż minimalne wynagrodzenie.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38241 )
Array ( [docId] => 38241 )

Array ( [docId] => 38241 )