Umowy zlecenia ze stawką akordową a wyrównanie wynagrodzenia

Autor: Mariusz Pigulski
Data: 02-01-2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wymóg stosowania minimalnej stawki godzinowej dotyczy również umów zlecenia, w których przewidziano wynagrodzenie akordowe. Jeśli w 2017 r. osiągnięte w tym systemie wynagrodzenie zleceniobiorcy w przeliczeniu na godzinę będzie niższe niż 13 zł brutto, wówczas przysługuje mu odpowiednie „wyrównanie”.

Od 1 stycznia 2017 r. dla umów zlecenia i do umów o świadczenie usług (z pewnymi wyjątkami) przewidziano szereg istotnych zmian, z których najistotniejsze to:

 
  • wyznaczenie minimalnej stawki godzinowej, której poziom ma wzrastać w stopniu równym wzrostowi minimalnej płacy należnej pracownikom - w 2017 r. wynosić ona będzie 13 zł (brutto) za godzinę (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.);
  • wprowadzenie nowych regulacji, w myśl których w umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług będzie wskazywać się sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W razie braku takich umownych ustaleń, a także w przypadku umów zawartych w formie ustnej, gdy nie doszło do pisemnego potwierdzenia tych ustaleń, zatrudniony ma przedkładać w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie przepracowanych godzin (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia);
  • ustanowienie przy umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług zawieranych na okres dłuższy niż jeden miesiąc, minimalnej, miesięcznej częstotliwości wypłat kwoty wynikającej ze stawki minimalnej.

Po zmianie przepisów wynagrodzenie w umowie zlecenia nadal może być wyrażone stawką kwotową, miesięczną, godzinową, akordową lub prowizyjną. Musi być jednak tak ustalone, aby kwota uzyskana w wyniku podzielenia należnego wynagrodzenia przez liczbę godzin przepracowanych w dany miesiącu przez zleceniobiorcę wyniosła co najmniej 13 zł brutto.

W przypadku gdy wysokość zapłata za pracę nie gwarantuje zatrudnionemu minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem gwarantowanej ustawowo stawki.

Przykład:

Akord przy umowach zlecenia

W okresie od grudnia 2016 r. do stycznia 2017 r. firma zatrudnia zleceniobiorców przy sortowaniu sadzonek. Jest to praca akordowa – zleceniobiorcy mają ustalone wynagrodzenie (3,5-4 groszy) w przeliczeniu na jedną przesortowaną sadzonkę. Ewidencję ilości sortowanych sadzonek prowadzi osoba nadzorująca projekt.

W styczniu 2017 r. wynagrodzenie zleceniobiorcy z tytułu umowy zlecenia, której przedmiotem jest sortowanie sadzonek, wyniosło w sumie 1.000 zł brutto. W tym miesiącu zleceniobiorca pracę swą wykonywał przez 100 godzin. W opisanej sytuacji powinien on otrzymać dodatkowo 300 zł brutto, co wynika z poniższego wyliczenia:

  • zł : 100 godz. = 10 zł;
  • 13 zł – 10 zł = 3 zł;
  • 3 zł x 100 godz. = 300 zł.
Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39901 )
Array ( [docId] => 39901 )