Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest obowiązkowy

Data: 11-06-2013 r.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest świadczeniem niezależnym od odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Fakt wypłacenia takiej odprawy nie pozbawia więc pracownika prawa do ekwiwalentu za urlop. Strony w żaden sposób „nie mogą się umówić”, że pracownik nie otrzyma świadczenia.

Świadczenie to należy wypłacić również wtedy, gdy sąd prawomocnym wyrokiem uzna, że praca była wykonywana odbywała się nie na podstawie zawartej między stronami umowy cywilnoprawnej, ale umowy o pracę.

Pracodawca nie wypłaca ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy tylko w 2 przypadkach:

1) gdy strony umowy o pracę wspólnie postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po roz­wiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą;

2) gdy pracodawca jest obowiązany – na podstawie odrębnych przepisów – objąć podwładnego ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu (obecnie takie przepisy w sto­sunku do pracowników „kodeksowych” nie obowiązują).

Nie ma znaczenia, jaka była przyczyna zakończenia umowy np. bez wypowiedzenia – czy to z winy pracownika (tzw. dyscyplinarka), czy z przyczyn niezawinionych (np. z powodu długotrwałej niezdolności do pracy). Jeśli pracodawca nie wypłaci tego świadczenia lub zaniży jego wysokość, może zostać ukarany grzywną nawet do 30.000 zł.

Z tytułu urlopu wypoczynkowego przysługuje wyna­grodzenie, takie jakby pracownik wykonywał w tym czasie pracę. Ponieważ jest to okres nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, należności te oblicza się w nieco inny sposób. Ekwiwalent urlopowy jest więc odpowiednikiem wynagrodzenia urlopowego i do jego obliczania stosuje się podobne zasady, jak w przypadku wynagrodzenia urlopowego. Nieco inaczej będzie oczywiście z samą wypłatą, a to ze względu na fakt, iż ekwiwalent wypłacany jest w związku z zakończeniem stosunku pracy. Nowością w 2013 r. jest sposób ustalania współczynnika służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu. Jest on bowiem jednakowy dla wszystkich zatrudnionych w ramach tego samego etatu.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Sabina Dąbrowa-Lis, specjalista w zakresie wynagrodzeń


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33086 )
Array ( [docId] => 33086 )