Prawidłowe obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop a choroba pracownika przed rozwiązaniem stosunku pracy

Data: 12-11-2012 r.

W sytuacji gdy rozwiązanie stosunku pracy poprzedzała choroba pracownika, do wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy brać pod uwagę składniki stałe oraz składniki zmienne wynagrodzenia. Składniki stałe bierze się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu, zaś składniki zmienne jako średnią z 3 miesięcy sprzed choroby.

Przypomnijmy, iż ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15–19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Aby prawidłowo naliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop, należy:

 • ustalić miesięczne wynagrodzenie, które w przypadku składników wynagrodzenia:
  • określonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu (§ 15 ww. rozporządzenia),
  • przysługujących pracownikowi za okresy nie dłuższe niż miesiąc (z wyjątkiem składników wynagrodzenia określonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości), wypłaconych w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu. Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, o którym mowa wcześniej, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (§ 16 ww. rozporządzenia),
  • przysługujących pracownikowi za okresy dłuższe niż miesiąc, wypłaconych w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu;

 

 • zsumować tak obliczone wynagrodzenia miesięczne;
 • podzielić sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie § 15–17 ww. rozporządzenia przez współczynnik urlopowy;
 • podzielić tak otrzymany ekwiwalent za dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika;
 • pomnożyć tak otrzymany ekwiwalent za godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.)

Autor: Sabina Dąbrowa-Lis - specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33072 )
Array ( [docId] => 33072 )