Nowe warunki techniczne dla gazociągów

Kategoria: Warunki pracy
Data: 23-08-2013 r.

Firma, która zajmuje się transportem gazu ziemnego, musi zaliczyć określony teren, gdzie będzie budowany stalowy gazociąg, do właściwej klasy lokalizacji. Robi to w uzgodnieniu z projektantem danego obiektu.

Projektowanie, budowa i przebudowa sieci gazowej wymagają wzięcia pod uwagę warunków geologicznych oraz hydrologicznych, a także wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Trzeba tu również pamiętać o ochronie przeciwpożarowej, środowiska i zabytków oraz infrastrukturze i zabudowie terenu.
Gazociągi dzielą się na podstawie dwóch kryteriów, którymi są maksymalne ciśnienie robocze (MOP) oraz stosowane materiały.
Do pierwszej grupy (MOP) należą gazociągi:
 • niskiego ciśnienia – do 10 kPa,
 • średniego ciśnienia – od 10 kPa do 0,5 MPa,
 • podwyższonego średniego ciśnienia – od 0,5 MPa do 1,6 MPa,
 • wysokiego ciśnienia – od 1,6 MPa.
Natomiast do drugiej (stosowane materiały) zaliczają się gazociągi:
 • stalowe,
 • polietylenowe.


Na czas eksploatacji wyznacza się dla gazociągów strefy kontrolowane, w których między innymi:

 • sprawdza się wszelkie czynności mogące skutkować uszkodzeniem obiektu lub innym niekorzystnym wpływem na jego użytkowanie i funkcjonowanie,
 • nie powinno się wznosić obiektów budowlanych oraz urządzać stałych składów i magazynów,
 • nie wolno podejmować działań, które mogą uszkodzić gazociąg w trakcie jego użytkowania.
Praca w strefach kontrolowanych możliwa jest jedynie po uprzednim uzgodnieniu formy jej wykonania z operatorem sieci gazowej.
Gdy dla gazociągów w pasach drogowych w miastach i na wsiach nie zostały przewidziane strefy kontrolowane w planach uzbrojenia podziemnego, lokalizację danej strefy określa się w dokumentacji projektowej gazociągu, po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą drogi.
Przy skrzyżowaniu gazociągu z podziemną kablową linią:
 • telekomunikacyjną,
 • elektroenergetyczną
pionowa odległość od jego ścianki musi wynosić co najmniej 0,2 m.
Z kolei w razie zbliżenia gazociągu do zbiornika lub technologicznego rurociągu na stacji paliw płynnych trzeba zachować następujące minimalne odstępy:
 • 20 m w przypadku gazociągu wysokiego ciśnienia,
 • 2 m odnośnie do pozostałych gazociągów.
Budowany w przecinkach leśnych gazociąg musi mieć własny, wydzielony oraz wolny od drzew i krzewów, pas gruntu. Jego szerokość powinna wynosić po co najmniej 2 m z każdej strony osi obiektu do najbliższych pni drzew lub krzewów.
Wycinka drzewostanu (krzewostanu) nie będzie konieczna przy gazociągach budowanych za pomocą przewiertu sterowanego. Obiekty takie układa się poniżej korzeni.

Nowe przepisy wejdą w życie 5 września 2013 r. Jednocześnie przestanie obowiązywać rozporządzenie ministra gospodarki z 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055).


Przemysław Ł. Siemiątkowski
, prawnik specjalizujący się w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24398 )
Array ( [docId] => 24398 )