Fuzja – najważniejsze etapy

Data: 07-07-2013 r.

Na naszym rynku często dochodzi do kupna, połączeń lub przejęć różnych firm. Fuzje przedsiębiorstw są inwestycjami firm i jak każde tego typu przedsięwzięcie wymaga dokładnej analizy i oceny jej najważniejszych etapów.

Fuzją możemy określić prawne, majątkowe i kapitałowe połą­czenie się dwóch lub większej grupy dotychczas niezależnych podmiotów gospodarczych. Klasyczną fuzję często spotykamy pod nazwą konsolidacji przedsiębiorstw, czyli rozwiązaniem dwóch lub większej grupy firm i utworzeniem nowej, która powstaje z połączenia aktywów i kapitałów likwidowanych spółek. Wła­ściciele rozwiązywanych firm w zamian za swoje dotychczasowe udziały (akcje) otrzymują udziały (akcje) nowej spółki.

Fuzja to nie przejęcie przedsiębiorstwa

Z kolei z przejęciem jednej firmy przez drugą mamy do czynienia wówczas, gdy jedno przedsiębiorstwo nabywa udziały (akcje) innego przedsiębiorstwa i w ten sposób przejmuje kontrolę nad jego aktywami oraz strategią jego funkcjonowania.

5 najważniejszych etapów fuzji i akwizycji

Realizację transakcji fuzji i akwizycji możemy podzielić na wiele etapów. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

  1. określenie strategicznych i ekonomicznych przesłanek fuzji lub przejęcia – czyli pytanie o zasadność tego rodzaju transakcji. Często do najważniejszych motywów połączeń zaliczymy np. wykorzystanie nadwyżek zasobów finansowych firm, przejęcie zasobów gotówki firmy przejmowanej, dążenie do obniżenia kosztu kapitału lub uzyskania korzyści podat­kowych. Poza finansowymi motywami wyodrębnić można również typowo operacyjne przesłanki fuzji i przejęć, jak np. potencjalne korzyści z efektu synergii operacyjnej albo dążenie do pozyskania nowych czy też nowszych technologii, jak również motywy rynkowe – np. dążenie do zwiększenia udziału w rynku lub zwiększenie i zdywersyfikowanie zakresu działania;
  2. analizę przedinwestycyjną, nazywaną analizą duediligence (należyta staranność) – dzięki niej będziemy w stanie dokładnie ocenić kandydata do połączenia. W standardzie europejskim analiza due diligence jest szeroka (znacznie bardziej pogłębiona niż w tzw. systemie amerykańskim) i dotyczy niezwykle dokładnego zbadania sytuacji prawnej, ekonomicznej i finansowej kandydata, począwszy od oce­ny jego statusu prawnego, przez bardzo dokładną analizę funkcjonującego systemu planowania i kontroli finanso­wej oraz metod i zakresu analizy ekonomiczno-finansowej spółki, a skończywszy na analizie ekologicznej oraz ocenie kierownictwa i zatrudnionych w firmie selekcjonowanej do przejęcia;
  3. wycenę wartości spółki przejmowanej i przejmującej – mamy tu do dyspozycji albo podejście dochodowe (szczególnie zalecane), albo metody porównań rynkowych, szczególnie oparte na mnożnikach rynkowych, takich jak wskaźnik cena do zysku (P/E) lub cena do sprzedaży (P/S). Pamiętajmy, że oprócz wyceny wartości łączących się firm, odrębnej analizie podlegać będą korzyści możliwe do osiągnięcia po połączeniu (efekt synergii);
  4. ocenę opłacalności transakcji fuzji lub przejęcia - m. in. ocenę efektu synergii, a także wybór formy opłacenia fuzji oraz analiza właściwej premii za przejęcie kontroli;
  5. negocjacje oraz integrację poakwizycyjną - zauważmy, że poprawnie przygotowane negocjacje akwizycyjne powinny być oparte na kilku kluczowych punktach, takich jak: cele transakcji, określenie godziwej ceny za nabywany podmiot, określenie kompetencji zarządów łączących się firm w czasie realizacji transakcji i po jej zakończeniu. Z kolei integracja pozakwizycyjna polegać ma głównie na szybkim wykonaniu procesu konsolidacyjnego, wprowadzeniu niezbędnych pro­cesów restrukturyzacyjnych w nabytym przedsiębiorstwie, tak aby jak najszybciej zwiększyć efektywność pozyskanych zasobów rzeczowych, kapitałowych i ludzkich.

dr Piotr Szczepankowski adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26228 )
Array ( [docId] => 26228 )