Ewidencją czasu pracy muszą być objęci wszyscy pracownicy

Kategoria: Czas pracy
Data: 28-03-2013 r.

Uproszczonej ewidencji czasu pracy pracodawca nie może zastosować wobec wszystkich pracowników. Mogą być nią objęci jedynie podwładny określeni w przepisach Kodeksu pracy pracowników.

Pracodawca ma obowiązek ewidencjonować czas pracy pracowników. Jest ona prowadzona dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

Karta ewidencji powinna uwzględniać:

 • pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę:
  • w niedziele i święta,
  • w porze nocnej,
  • w godzinach nadliczbowych oraz
  • w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 • dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

W stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Do kart ewidencji czasu pracy dołącza się również wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

Pracodawca jest natomiast zwolniony z obowiązku od prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy (ewidencjonowania godzin pracy) w przypadku pracowników:

 • objętych systemem zadaniowego czasu pracy,
 • zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy (tj. pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępców, pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, głównych księgowych) – wyłączenie to nie dotyczy jednak kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych,
 • otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w godzinach nocnych.

Dla wymienionych wyżej pracowników nie prowadzi się ewidencji czasu pracy w zakresie związanym z jego rozliczaniem (nie ewidencjonuje się godzin pracy). Natomiast w pozostałym zakresie dotyczącym np. urlopów wypoczynkowych czy zwolnień od pracy itp. pracodawca powinien taką ewidencję prowadzić.

Obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji czasu pracy dotyczy kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych, przez których, zgodnie z praktycznym ujęciem, należy rozumieć pracowników kierujących zespołem pracowników wyodrębnionej organizacyjnie jednostki (np. kierownik magazynu nadzorujący, kierujący pracą magazynierów). Z tzw. kadry kierowniczej jedynie pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy tj. pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępcy, pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz główni księgowi mogą być objęci skróconą formą ewidencji czasu pracy.

Podstawa prawna:

 • art. 128 § 2 pkt 2, art. 149 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • § 8 i 8a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286).

Joanna Kaleta, aplikant adwokacki


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

W mojej firmie niedawno założono system ewidencji czasu pracy od firmy Biosys. Teraz nikt się nie spóźnia rano do pracy, ani nie wychodzi zbyt wcześnie.

Ocena użytkownika:
4
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26091 )
Array ( [docId] => 26091 )