Pracownik niepełnoetatowy bez dodatku za godziny nadliczbowe

Kategoria: Czas pracy
Data: 28-03-2013 r.

Nieokreślenie godzin ponadwymiarowych pracownika niepełnoetatowego w umowie o pracę spowoduje, że pracownikowi nie trzeba będzie płacić dodatku. Niemniej działanie takie może być uznane za obejście przepisów prawa.

W przypadku pracowników niepełnoetatowych strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku, jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

Bez określenia limitu nie ma dodatku

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy nie przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe, w razie nieustalenia dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy. Z literalnej wykładni art. 151 § 5 Kodeksu pracy (dalej: kp) wynika, że przepis ten nie kwalifikuje określonej w nim pracy jako pracy w godzinach nadliczbowych, lecz ustala warunki zapłaty i wysokość dodatkowego wynagrodzenia za pracę ponad ustalony w umowie wymiar czasu Wniosek, że praca, o której mówi art. 151 § 5 kp, nie jest pracą w godzinach nadliczbowych, znajduje także potwierdzenie w określeniu pracy w godzinach nadliczbowych zawartym w art. 151 § 1 kp, które dotyczy pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (por. wyrok SN z 9 lipca 2008 r., sygn. akt: I PK 315/07, OSNP 2009/23/24/310).

Art. 151 § 5 kp nie stanowi samoistnej podstawy prawa pracownika do dodatku. Świadczenie to przysługuje bowiem pod warunkiem porozumienia się stron co do dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, przy czym obowiązkiem dokonania stosownego umownego ustalenia w tym zakresie ustawodawca obciążył obie strony. Wynika stąd, że w braku porozumienia stron w tym zakresie, dodatek pracownikowi nie przysługuje (zob. postanowienie SN z 27 marca 2012 r., sygn. akt: III PK 77/11).

Dlatego też, jeżeli strony umowy o pracę nie określiły liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, dodatek taki przysługiwać będzie dopiero po przekroczeniu przez pracownika 8 godziny pracy (lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy w sytuacji, w której pracownik zatrudniony jest w systemie równoważnego czasu pracy). Pamiętać bowiem trzeba, że pracowników niepełnoetatowych obowiązują takie same normy czasu pracy jak pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. W ich przypadku skróceniu ulega jedynie wymiar czasu pracy.

Pracodawca, który nie zawarł w umowie o pracę pracownika niepełnoetatowego limitu godzin ponadwymiarowych wciąż może ponieść konsekwencje. Takie działanie pracodawcy stanowi bowiem wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 151 § 5, art. 281 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Joanna Kaleta


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26093 )
Array ( [docId] => 26093 )