Ustalenie wysokości uposażenia jest ściśle określone przez przepisy

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 22-08-2013 r.

Charakter wykonywanych obowiązków powoduje, że funkcjonariusze służb mundurowych i żołnierze zawodowi nie otrzymują wynagrodzenia za pracę, ale uposażenie. Przełożony przyznający tę gratyfikację jest ograniczony przez przepisy w określeniu jej wysokości.

Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania na stanowisko służbowe. Oznacza to, że w pierwszym rozkazie personalnym o mianowaniu funkcjonariusza służby mundurowej lub żołnierza zawodowego określa się składniki uposażenia. Uposażenie osób pełniących służbę w formacjach zmilitaryzowanych składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków. Każda z pragmatyk określa zasady określania ich wysokości oraz przyczyny ich podwyższania lub obniżki. Często te właśnie zagadnienia są przedmiotem rozważań sądów administracyjnych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 kwietnia 2013 r., I OSK 1782/12

W odniesieniu do policjanta nieobecnego na służbie z powodu choroby i z tej przyczyny niewykonującego obowiązków służbowych brak jest podstaw do obniżenia mu dodatku służbowego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 19 lipca 2012 r., II SA/Ke 413/12

Wszelka zmiana składników uposażenia stanowi zmianę warunków pracy lub płacy funkcjonariusza.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2013 r., I OSK 3024/12

Wyznaczenie żołnierza na nowe stanowisko służbowe, oznaczone inną niż dotychczas specjalnością wojskową, nie wyklucza automatycznie utraty uprawnień do dodatku motywacyjnego związanego z posiadaną klasą kwalifikacyjną.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 stycznia 2013 r., I OSK 70/12

Jeśli do czasu zwolnienia funkcjonariusza ze służby w policji nie ustąpią przyczyny zawieszenia go w czynnościach służbowych, brak jest podstaw do przyznania mu zawieszonej części uposażenia oraz obligatoryjnych podwyżek wprowadzonych w tym okresie. Tak jest nawet w przypadku zakończenia prowadzonych postępowań (karnego lub dyscyplinarnego), które były podstawą zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych, a policjant nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26258 )
Array ( [docId] => 26258 )