Dyrektor odpowiada za inwentaryzację

Autor: Ewa Ostapowicz
Data: 12-12-2017 r.

Na dzień kończący rok obrotowy instytucja kultury jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dyrektor instytucji już kilka miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego powinien zaplanować związane z tym czynności oraz delegować uprawnienia i zadania na odpowiednich pracowników lub działy. To ostatni moment, aby sporządzić harmonogram działań.

Do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego w instytucji kultury niezbędne jest ustalenie sald końcowych aktywów i pasywów, porównanie sald z wynikami inwentaryzacji i przeprowadzenie niezbędnych korekt, sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawień obrotów i sald kont analitycznych oraz dokonanie uzgodnień. W zasadzie prace dotyczące sprawozdania finansowego można podzielić na 3 etapy:

  • prace przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego,
  • sporządzenie sprawozdania finansowego,
  • prace kończące rok obrotowy.

Inwentaryzacja – 4 obowiązki dyrektora

Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiada dyrektor instytucji kultury nawet wtedy, gdy powierzył innej osobie określone obowiązki w zakresie rachunkowości. Nie oznacza to jednak wyłączenia odpowiedzialności innych osób za zaniechanie bądź nieprawidłowe wykonanie czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz rozliczeniem inwentaryzacji. Dyrektor instytucji kultury, będąc kierownikiem jednostki, najczęściej nie uczestniczy w czynnościach inwentaryzacyjnych. Do jego obowiązków należy w szczególności:

•           wydanie przepisów wewnętrznych regulujących inwentaryzację (instrukcja inwentaryzacyjna),

•           wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

•           powołanie komisji inwentaryzacyjnej i ewentualnie zespołów spisowych, podejmowanie bieżących decyzji zapewniających prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji,

•           zatwierdzenie dokumentacji z przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji.

Inne czynności (np. przygotowanie arkuszy spisowych, przeprowadzenie spisu z natury) związane z inwentaryzacją dyrektor instytucji kultury najczęściej powierza innym pracownikom.

Ewa Ostapowicz, ekonomista

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40808 )
Array ( [docId] => 40808 )