Jak rozliczyć dotację celową na doposażenie do sceny

Autor: Grzegorz Magdziarz
Data: 20-05-2016 r.

Instytucje kultury często otrzymują dotacje celowe na zakup środków trwałych. Zdarza się, że dotacja zostaje została wpłacona na konto bieżące instytucji kultury (nie na konto wydzielone). Za fakturę płaci się gotówką z kasy. Dla czystości rozliczeń dotacji najlepiej jednak przelać pozostałe środki z dotacji na oddzielne konto.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 uor, państwowe i samorządowe instytucje kultury prowadzą – jako osoby prawne – księgi rachunkowe zgodnie z przepisami tej ustawy. Oczywiście należy także uwzględnić obowiązujące zasady gospodarki finansowej, określonych w rozdziale 3 uodk.

Jak wspomniano powyżej, zasady tworzenia i działania instytucji kultury określają przepisy uodk. Instytucje kultury mogą otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań państwowych (art. 5 ust. 1 uodk). Jednocześnie z przepisów art. 9 tej ustawy wynika, że jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do organizowania działalności kulturalnej. W tym celu tworzą one instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W opisanym przypadku oczywiście do celów przejrzystości rozliczeń należało otrzymaną dotację przelać na specjalnie wydzielone w tym celu konto. Teraz jednak zdaniem autora należy:

 • udokumentować poniesiony wydatek odpowiednimi dokumentami,
 • udokumentować dowodem KW, że pobrano pieniądze na ten konkretny wydatek,
 • pozostałą część nierozliczonej dotacji (po zapałacie z wyposażenie) przelać na wydzielone konto.

Moim zdaniem nie powinno być wówczas problemów z uznaniem tego wydatku z dotacji celowe. Ale na przyszłość lepiej korzystać ze specjalnie do tego wydzielonego konta. Organizator może kontrolować wydatkowanie środków publicznych, które pochodzą w szczególności z dotacji podmiotowej i celowej. Może zatem prosić instytucję kultury o składanie raportów (sprawozdań) w okresach miesięcznych z wydatków sfinansowanych ze środków publicznych.

Konsekwencją wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem jest:

 • wykluczenie prawa otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji, oraz
 • obowiązek jej zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

Wykluczenie z otrzymywania dotacji nie obejmuje dotacji celowych przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz na realizację zadań własnych, których obowiązek dotowania z budżetu państwa wynika z odrębnych ustaw (art. 146 ust. 6 pkt 1 i 2 ufp).

Grzegorz Magdziarz, biegły rewident nr 12248

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39016 )
Array ( [docId] => 39016 )


Array ( [docId] => 39016 )