Jak zaksięgować darowiznę zbiorów bibliotecznych

Autor: Ewa Ostapowicz
Data: 20-12-2016 r.

Biblioteki niejednokrotnie otrzymują od czytelników książki w formie darów. Przyjęcie takich książek instytucja kultury powinna ująć w księgach rachunkowym po dokonaniu wyceny.

Darowane książki są dla biblioteki przychodem, który trzeba wycenić. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych, bo do takich należy zaliczyć pozycje wydawnicze, wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy (art. 28 ust. 1 pkt 6 uor). Jeśli instytucja kultury nie ma możliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów przyjętego nieodpłatnie (także w drodze darowizny), to wycenia go według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (art. 28 ust. 2 uor). Natomiast, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy określić jego wartość godziwą (art. 28 ust. 5 uor).

 

Żadne przepisy prawne nie mówią, kto powinien dokonać wyceny darowizny. Najczęściej dokonuje tego księgowy, ale może tego również dokonać komisja powołana w tym celu przez dyrektora instytucji kultury. Jest ważne, aby protokół wyceny był sporządzony i podpisany przez komisję i dyrektora, a ustalone wartości ujęte w księgach rachunkowych.

Zbiory biblioteczne jako rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok w księgach biblioteki ujmowane są najczęściej na koncie 014 „Zbiory biblioteczne”. Stanowią one głównie niskocenne środki trwałe, a zatem ich amortyzacji dokonuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Dlatego też do ewidencji księgowej książek nie używa się konta 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. W momencie otrzymania darowizny w postaci książek na koncie tym należałoby od razu dokonać przeksięgowania na konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” (równolegle do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego tych książek).

Nieodpłatnie otrzymane zbiory biblioteczne, zgodnie z dokonana wyceną, możemy ująć w księgach rachunkowych zapisem:

  1. Darowizna książek:
  • Wn 014 „Zbiory biblioteczne”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
  1. Amortyzacja jednorazowa otrzymanych książek:
  • Wn 400 „Amortyzacja”,
  • Ma 074 „Umorzenie zbiorów bibliotecznych”.
Ewa Ostapowicz specjalista w zakresie rachunkowości, ekonomistka pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego

Tagi: darowizna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39859 )
Array ( [docId] => 39859 )