Jakie zapisy powinny się znaleźć w statucie instytucji kultury

Data: 06-12-2016 r.

Statut należy do najważniejszych aktów wewnętrznego prawa instytucji kultury. Jest on  niejako „konstytucją” danej instytucji. Ustala on władze instytucji, zakres działania i ramy organizacyjne. Należy pamiętać, że statut ma charakter ramowy.

Szczegóły organizacji wewnętrznej, podział na komórki organizacyjne i zasady podległości służbowej pomiędzy kierownictwem a pracownikami, stanowiska i zakresy obowiązków powinien regulować drugi akt prawa zakładowego – regulamin organizacyjny, wskazany w art. 13 ust. 3 uodk, zgodnie z którym organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Kto nadaje statut

Statut instytucji kultury nadaje organizator, nadanie statutu wraz z wpisem do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora ustanawia samodzielność prawno-organizacyjną instytucji. Instytucja otrzymuje wówczas osobowość prawną i jako samodzielna osoba prawna może działać na mocy nadanego statutu.

W imieniu organizatora występuje podmiot, który reprezentuje danego organizatora. W przypadku gdy samorząd jest organizatorem instytucji kultury, w imieniu jednostki występuje:

  • wójt (burmistrz, prezydent miasta) - gdy organizatorem jest gmina (miasto),
  • starosta – gdy organizatorem jest powiat,
  • marszałek województwa – gdy organizatorem jest województwo samorządowe,
  • minister – gdy organizatorem jest naczelny organ administracji rządowej (najczęściej jest nim Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, albo Minister Obrony Narodowej, w szczególności gdy chodzi o instytucje kultury związane z wojskiem i  obronnością).

Co powinien zawierać statut

Zasadniczą treść statutu zawiera art. 13 ust. 2 uodk. Zgodnie z nim statut zawiera:

  1. nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury,
  2. zakres działalności,
  3. organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania,
  4. określenie źródeł finansowania,
  5. zasady dokonywania zmian statutowych,
  6. postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.
Michał Culepa, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39811 )
Array ( [docId] => 39811 )


Array ( [docId] => 39811 )