Praktykant w instytucji kultury to nie pracownik

Data: 03-01-2017 r.

Instytucje kultury są uprawnione do przyjmowania absolwentów do odbycia praktyk. Praktykant sam nabywa umiejętności, ale może być pomocny dla instytucji, ponieważ wykonuje wiele czynności podobnych do tych, jakie wykonują pracownicy. Praktyka musi się jednak odbywać przy uwzględnieniu tego, że nie posiada on doświadczenia zawodowego i jego zdobycie ma nastąpić dopiero podczas odbywania praktyki. Praktyka nie może zatem polegać na wykonywaniu czynności identycznych jak pracownicy muzeum czy domu kultury.

Praktykant musi ukończyć gimnazjum

Oczywiście w rzeczywistości praktyki odbywają najczęściej osoby z wykształceniem na wyższym poziomie. Nie ma tu znaczenia, czy jest to wykształcenie na poziomie zawodowym czy wyższym. Praktyki odbywane w tym trybie są instytucją odrębną od znanych wszystkim praktyk studenckich, co nie oznacza, że nie można na nie przyjąć studentów. Praktykantem może bowiem zostać osoba, która ukończyła wcześniej szkołę średnią co daje jej status absolwenta.

 

Warunkiem przyjęcia do odbycia praktyki jest wiek nieprzekraczający 30 lat. Dolna granica wieku nie jest natomiast określona przez przepisy.

Wiekiem niższym niż 30 lat praktykant musi się wykazać w dniu rozpoczęcia praktyki. Dlatego też nie ma znaczenia fakt, iż w chwili podpisania umowy absolwent nie ukończył jeszcze 30 lat jeśli w przewidywanym terminie jej rozpoczęcia wiek ten osiągnie. Dopuszczalne jest natomiast rozpoczęcie praktyki nawet na dzień przed ukończeniem 30 lat, ponieważ przekroczenie tego wieku w trakcie trwania praktyki nie uniemożliwia jej odbycia.

Przykład:

Do galerii sztuki w grudniu 2016 roku podanie wysłał bezrobotny absolwent akademii sztuk pięknych wyrażający chęć odbycia praktyki. Umowę chciałby podpisać od razu, ale praktykę rozpocząć od 1 lutego 2017 r. Tymczasem 15 stycznia 2017 r. absolwent kończy 30 lat. Nie uniemożliwia to odbycia praktyki, ale jej termin musi zostać ustalony inaczej niż proponuje absolwent. Praktyka musi bowiem rozpocząć się przez dniem, w którym ukończy on 30 lat.

Podmiot przyjmujący absolwenta i praktykant mogą uzgodnić, że praktyka będzie miała charakter odpłatny lub nieodpłatny. W przypadku ustalenia odpłatnego charakteru praktyki maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego dla praktykanta nie może przekraczać 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W poprzedniej kadencji sejmu procedowany był projekt eliminujący możliwość odbywania bezpłatnych praktyk, ale ostatecznie nie wszedł on w życie. Tym bardziej zatem niedopuszczalne jest żądanie opłaty za możliwość odbycia praktyk przeprowadzanych na podstawie ustawy o praktykach absolwenckich.

Przykład:

Dyrektor renomowanej opery nie prowadzi naboru pracowników ani praktykantów. Zgłosił się jednak do niego absolwent, który deklaruje, że za możliwość odbycia praktyki gotowy jest przekazać darowiznę na rzecz tej instytucji w kwocie 2.000 zł miesięcznie. Jest to wykluczone.

Czas odbywania praktyk jest limitowany. Maksymalny okres, na jaki można zawrzeć umowę o praktykę absolwencką, to 3 miesiące. Okres ten nie może być przedłużony nawet wtedy, gdyby podmiot przyjmujący i praktykant chcieli podpisać kilka kolejnych umów o odbywanie praktyki. Łączny okres, na jaki mogą zostać zawarte umowy, nie może bowiem przekroczyć 3 miesięcy. Nie ma natomiast przeszkód, aby praktykant zawarł kilka umów na okresy 3-miesięczne z różnymi podmiotami.

Umowa o odbywanie praktyki absolwenckiej musi zostać zawarta na piśmie. W umowie jej strony określić powinny:

  1. rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne,
  2. okres odbywania praktyki,
  3. tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
  4. wysokość świadczenia pieniężnego wtedy gdy praktyka ma być odbywana odpłatnie.
Przykład:

Absolwent muzealnictwa pracuje w u prywatnego pracodawcy, który zakazuje mu podejmowania dodatkowych zajęć. Zaproponował on dyrektorowi muzeum odbywanie praktyki. Chce ją odbywać po godzinach swojej pracy etatowej, ale chciałby zawrzeć tylko ustną umowę, aby nie narażać się na problemy z pracodawcą. Jest to niedopuszczalne. Natomiast sam fakt związania umową o pracę z innym podmiotem nie wyklucza możliwości odbywania praktyki na podstawie ustawy o praktykach absolwenckich.

Rafał Krawczyk, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

Tagi: praktyki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39881 )
Array ( [docId] => 39881 )