Do stażu pracy wlicza się wszystkie zagraniczne okresy zatrudnienia

Data: 26-02-2013 r.

Potwierdzone dokumentem okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. Natomiast ukończone za granicą szkoły mogą być zaliczone do stażu urlopowego w oparciu o umowy międzynarodowe lub w drodze nostryfikacji.

Udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.

W praktyce oznacza to, że okresy zatrudnienia za granicą będą wliczane do „polskiego stażu pracy” na równi z okresami zatrudnienia krajowego.

Podstawą ich zaliczenia do krajowego stażu pracy są przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od 1 lutego 2009 r. art. 86 ust. 1 tej ustawy zezwala na zaliczanie do okresów pracy w Polsce również udokumentowanych okresów zatrudnienia za granicą, u pracodawcy zagranicznego.

Praca za granicą zwiększa staż urlopowy

Obecnie okresy pracy w okresy zatrudnienia poza Unią Europejską, państwami EOG nienależącymi do UE oraz państwami niebędącymi stroną EOG, lecz korzystającymi ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi są wliczane w zakresie uprawnień pracowniczych, np. do stażu urlopowego czy do dodatku za wysługę lat, o ile przepisy płacowe regulujące zasady przyznawania tego dodatku wiążą go nie tylko z zakładowym, lecz również z ogólnym stażem pracy (czyli z okresami zatrudnienia u innych pracodawców, nie tylko u tego, który dodatek wypłaca), bez potrzeby wykazania, że składka na Fundusz Pracy za te okresy była opłacana.

Zaliczanie okresów nauki za granicą do stażu urlopowego w Polsce - dyskusyjne

Przytoczone powyżej przepisy dotyczą jedynie okresów pracy za granicą. Nie dotyczą zaś kwestii zaliczania do stażu pracowniczego (stażu urlopowego) ukończonych za granicą szkół. Kwestii tych wprost nie rozstrzyga również Kodeks pracy, który określa zasady zaliczania do stażu urlopowego poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych, ukończonych przez pracownika.

Przyjmuje się, że takie szkoły zalicza się do stażu urlopowego albo w oparciu o umowy międzynarodowe, albo w przypadku dyplomu uczelni wyższej - po jego nostryfikacji. Nie brak przy tym głosów, że te okresy nauki powinno się zaliczyć do stażu urlopowego również w sytuacji, gdy brak jest postanowień międzynarodowych w tym zakresie lub gdy dyplom nie był nostryfikowany. Zwolennicy takiego poglądu argumentują bowiem, że regulująca kwestie zagranicznych dyplomów ustawa o szkolnictwie wyższym odnosi się do dyplomów dla celów akademickich. Nie dotyczy zaś kwestii urlopów wypoczynkowych. Dlatego też wydaje się, że ukończenie szkół za granicą nie powinno być przeszkodą w zaliczeniu ich do stażu urlopowego.

Podstawa prawna:

  • art. 86 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),
  • art. 154 § 1, art. 155 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 191a ust. 7 ustawy z 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.).

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska, prawnik, specjalista prawa pracy
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26981 )
Array ( [docId] => 26981 )