Urlop zaległy musi być udzielony do końca września

Autor: Grażyna Mazur
Data: 19-09-2014 r.

30 września to ostateczny termin na udzielenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych. Przy tej okazji często pojawia się pytanie: Jak interpretować obowiązek udzielenia zaległego urlopu w terminie do końca września? Czy oznacza to, że pracownik do 30 września musi wykorzystać cały zaległy wypoczynek? Według Głównego Inspektoratu Pracy ustawowy termin udzielenia urlopu zaległego jest zachowany, jeżeli pracownik rozpoczął ten urlop przed upływem 30 września - czyli nie musi do tego dnia wykorzystać całego zaległego urlopu, a jedynie go w tym terminie rozpocząć.

Termin – do końca września kolejnego roku – z jednym wyjątkiem

Jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w terminie ustalonym w planie urlopów lub uzgodnionym z pracodawcą w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do tego urlopu, pracodawca powinien udzielić mu zaległego urlopu najpóźniej do końca III kwartału następnego roku kalendarzowego, a więc do 30 września (art. 168 kp).

4 dni do wykorzystania w 2014 roku

Pracownik nie wykorzystał w 2013 roku 4 dni urlopu (przy czym wykorzystał wszystkie 4 dni urlopu na żądanie za 2013 rok). W związku z tym 1 stycznia 2014 r. urlop ten stał się urlopem zaległym, którego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września 2014 r.

Wśród specjalistów prawa pracy powszechny jest pogląd, że wskazany termin na wykorzystanie zaległego urlopu zostanie zachowany, gdy pracownik rozpocznie korzystanie z  takiego urlopu najpóźniej w ostatnim dniu września, roboczym dla pracownika.

Dla urlopów „na żądanie” odrębny termin

Obowiązek udzielania pracownikowi urlopu zaległego do końca września nie dotyczy urlopu na żądanie. Urlop ten niewykorzystany w danym roku kalendarzowym przechodzi na rok następny i staje się zwykłym urlopem zaległym.

Niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop na żądanie (4 dni) udzielany na podstawie art. 167 2 kp przechodzi wprawdzie na kolejny rok już jako zwykły urlop wypoczynkowy, ale większość ekspertów prawa pracy uważa, że można go udzielać także po 30 września. Część ekspertów – w tym pracownicy ministerstwa pracy – radzi przy tym, aby urlop ten został udzielony najpóźniej do końca kolejnego roku kalendarzowego. Również Państwowa Inspekcja Pracy prezentuje pogląd, że niewykorzystany w danym roku urlop „na żądanie” może być udzielany po 30 września kolejnego roku i nie stanowi to naruszenia art. 168 kp.

Pracodawca nie może nakazać pracownikowi wykorzystania zaległego "urlopu na żądanie" w terminie do końca września - razem ze zwykłym urlopem zaległym (stanowisko GIP z 7 kwietnia 2008 r., GPP-110-4560-17/08/PE). W stosunku do tej części urlopu obowiązuje 3-letni termin przedawnienia, w okresie którego urlop powinien być udzielony w naturze.

Sankcje za nieudzielenie zaległego urlopu w wymaganym terminie

Niekiedy pracownik uporczywie odmawia udania się na urlop. Pamiętajmy jednak, że również w tym przypadku osoba odpowiedzialna w firmie za udzielanie urlopów pracownikom może być ukarana za nieudzielenie zaległego urlopu w wymaganym terminie - mandatem w razie kontroli PIP bądź grzywną w sytuacji skierowania sprawy do sądu.  

W razie gdy pracodawca nie udzieli pracownikowi zaległego urlopu w wymaganym terminie (najpóźniej do 30 września roku następnego), narusza przepisy o udzielaniu urlopów wypoczynkowych, a tym samym popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 282 § 1 pkt 2 kp). Konsekwencją naruszenia przez pracodawcę przepisów o udzielaniu urlopów wypoczynkowych w razie kontroli ze strony PIP może być:

  • otrzymanie wystąpienia,

  • nałożenie mandatu na osobę odpowiedzialną w firmie za udzielanie urlopów.

Poza tym, gdy sprawa trafi do sądu, osoba podejmująca w imieniu pracodawcy decyzje w  sprawie urlopów może zostać ukarana grzywną do 30.000 zł

Zapamiętaj!

Nieudzielanie zaległego urlopu do końca września mogą usprawiedliwiać jedynie okoliczności, które uniemożliwiają wykorzystanie tego urlopu, np. choroba, urlop macierzyński, wychowawczy.


Grażyna Mazur, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35730 )
Array ( [docId] => 35730 )


Array ( [docId] => 35730 )