Firmom opłaca się zatrudniać bezrobotnych

Data: 10-07-2014 r.

27 maja weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zachęca firmy do zatrudniania osób pozostających poza rynkiem pracy. Firma zatrudniająca bezrobotnych, będzie mogła liczyć na znaczną pomoc finansową.

Jedną z najważniejszych nowości dla spółki będą tzw. świadczenia aktywizacyjne. Jest to postulowany przez pracodawców instrument, pozwalający na połączenie gwarancji wsparcia finansowego firmie oraz pracy i możliwości zdobycia doświadczenia bezrobotnemu.

 

Jeżeli bowiem pracodawca zatrudni nowego pracownika, może otrzymać świadczenie aktywizacyjne z Funduszu Pracy. Takim pracownikiem musi być jednak osoba bezrobotna, skierowana przez urząd pracy lub powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, czyli tzw. bierność zawodowa. Dotyczy to także bezrobotnych, sprawujących opiekę nad osobą zależną, którzy w okresie ostatnich 3 lat zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki. Przez osobą zależną rozumie się osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej pomocy. Jednocześnie w relacji muszą zachodzić więzy pokrewieństwa lub powinowactwa.

Świadczenie będzie przysługiwało przez okres:

  • 12 miesięcy w kwocie 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, w sytuacji skierowania bezrobotnego do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesną gwarancją dalszego zatrudniania po ustaniu prawa do świadczenia przez okres co najmniej 6 miesięcy lub

  • 18 miesięcy w kwocie 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, w sytuacji skierowania bezrobotnego do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesną gwarancją dalszego zatrudniania po ustaniu prawa do świadczenia przez okres co najmniej 9 miesięcy.

Grant na telepracę

Pracodawca, przewidujący zatrudnienie w formie telepracy, może także otrzyma

wsparcie na ten cel z Funduszu Pracy. Aby firmie faktycznie mogły zostać przekazane pieniądze, powinna w takim przypadku zatrudnić:

  • bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,

  • bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną, którzy w okresie ostatnich 3 lat zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Otrzymanie grantu oparte będzie na umowie zawartej ze starostą, w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

Nowe stanowisko pracy

Ustawa wprowadza możliwość udzielania pracodawcom pożyczek od Banku Gospodarstwa Krajowego na utworzenie stanowiska pracy. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, w wysokości do 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalny okres spłaty pożyczki będzie wynosił 3 lata.

Do 30. roku życia

Ustawodawca wprowadził także tzw. bon zatrudnieniowy. Ma on być gwarancją refundacji części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Pracodawca będzie zobligowany do zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku życia na okres 18 miesięcy.

Dodatkowo ustawa gwarantuje bon stażowy. Pracodawca, który przyjmie osobę na 6-miesięczny staż, a następnie zatrudni ją na okres 6 miesięcy, otrzyma jednorazową premię w wysokości 1.500 zł.

Powyżej 50. roku życia

Pracodawca będzie mógł otrzymać dofinansowanie, jeżeli zatrudni bezrobotnych, którzy ukończyli co najmniej 50 lat. Na podstawie umowy ze starostą pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia takiej osoby do wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przedsiębiorca w umowie będzie musiał zagwarantować zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu refundacji przez okres równy co najmniej połowie okresu refundacji.

Maciej Szupłat, adwokat

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35329 )
Array ( [docId] => 35329 )


Array ( [docId] => 35329 )