Skrócenie okresu wypowiedzenia – są dwa sposoby

Data: 03-07-2014 r.

Długość okresów wypowiedzenia różnych rodzajów umów o pracę została uregulowana w przepisach Kodeksu pracy. Nie są to jednak regulacje bezwzględne, a zatem długość okresu wypowiedzenia może być – na zasadach określonych prawem – modyfikowana przez strony stosunku pracy.

Umowa o pracę może być rozwiązana w różnych trybach. Jednym z najczęściej występujących w praktyce jest rozwiązanie umowy przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Polega na tym, że między złożeniem przez pracodawcę lub pracownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę a skutkiem w postaci ustania zatrudnienia musi upłynąć pewien czas zwany okresem wypowiedzenia. Jego długość jest określona w Kodeksie pracy i – w przypadku umów terminowych – zależna od rodzaju umowy i czasu jej trwania, a przypadku umowy na czas nieokreślony – od stażu pracy u danego pracodawcy.

Przy czym kodeksowe okresy wypowiedzenia mogą być skrócone przez pracodawcę:

  • na mocy porozumienia z pracownikiem lub

  • jednostronnie, bez zgody pracownika.

W wyjątkowym przypadku, opisanym w art. 683 Kodeksu pracy, okres wypowiedzenia może być skrócony również jednostronnie przez pracownika. Takie prawo przysługuje pracownikowi powołanemu na stanowisko pracy w drodze konkursu. Jeżeli ten pozostaje w stosunku pracy nawiązanym wcześniej z innym pracodawcą i obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia, wówczas może rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą za skróconym jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Po dokonaniu wypowiedzenia przez pracownika lub pracodawcę mogą oni dojść do zgodnego przekonania, że chcą obowiązujący ich kodeksowy okres wypowiedzenia skrócić (np. gdy pracownik znalazł nową pracę, do której musi się niezwłocznie stawić i z tego powodu zależy mu na jak najszybszym zakończeniu wypowiedzianej mu umowy o pracę). Przepisy prawa pracy nie przewidują w tym zakresie żadnych ograniczeń, wystarczy, że pracownik i pracodawca wyrażą zgodną wolęw omawianym zakresie. W tym celu powinni zawrzeć porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia, którego wzór przedstawiamy dalej (wzór dokumentu w najnowszym numerze Dokumentacji kadrowej).

Pamiętajmy, że zawarcie omawianego porozumienia jest dopuszczalne wyłącznie po wypowiedzeniu umowy. Dokonanie tej czynności przed wypowiedzeniem traktuje się jako bezprawne obniżenie uprawnień pracownika wynikających z Kodeksu pracy i jest co do zasady nieważne. Pracodawca musi więc zadbać o to, by data na oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy, jak również data doręczenia tego oświadczenia pracownikowi była wcześniejsza niż data zawarcia porozumienia o skróceniu okresu wypowiedzenia. Zawarcie takiego porozumienia nie zmienia trybu rozwiązania umowy, tj. nadal umowa rozwiązuje się w wyniku wypowiedzenia, a nie porozumienia stron.

Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia może być zawierane w zasadzie bez żadnych dodatkowych ograniczeń. Wystarczy, że umowa została przez którąkolwiek ze stron wypowiedziana i obie strony zgodnie pragną skrócić obowiązujący je (kodeksowy) okres wypowiedzenia. Taka możliwość dotyczy wszystkich rodzajów umów o pracę, które podlegają wypowiedzeniu (na czas nieokreślony, na czas określony, na czas zastępstwa, na okres próbny). Nie ma przy tym znaczenia, która za stron – pracownik czy pracodawca – dokonała wypowiedzenia. Nie jest również istotne, jak długi był okres wypowiedzenia początkowo obowiązujący strony.

Jedyne „ale” to zgoda pracownika – m.in. o tym przeczytasz w najnowszym numerze „Dokumentacji kadrowej”.

Marta Madej, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35247 )
Array ( [docId] => 35247 )