Klauzula dopuszczająca wypowiedzenie umowy na czas określony

Data: 02-01-2014 r.

Umowa na czas określony może zostać rozwiązana za 2-tygodniowym wypowiedzeniem w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, zwolnień na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych albo gdy została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i w swojej treści zawiera klauzulę o możliwości takiego wypowiedzenia.

 
Generalnie umowa o pracę na czas określony nie może zostać wypowiedziana przez żadną ze stron stosunku pracy przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Wyjątkami do tej zasady są sytuacje, w których:
  • następuje likwidacja lub upadłość całego pracodawcy,
  • mają miejsce zwolnienia na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników albo,
  • przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony przewidziały możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem (wpisały do umowy specjalną klauzulę o dopuszczalności wypowiedzenia).
Jeśli w zakładzie pracy nie występują pierwsze dwie sytuacje, pozostaje możliwość wypowiedzenia takiej umowy, o ile została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy (nie sumuje się tu zatrudnienia na podstawie wcześniejszych umów) i w swojej treści zawiera klauzulę o możliwości dwutygodniowego wypowiedzenia.

Przykład: umowa na czas określony została zawarta od 25 czerwca do 20 grudnia 2013 r. Jest to okres nieprzekraczający 6 miesięcy (6 miesięcy mijałoby 24 grudnia 2013 r., a umowa musiałaby zostać zawarta na okres przekraczający tę datę, czyli np. do 25 grudnia 2013 r.). W umowie takiej nie można więc umieścić klauzuli dopuszczającej jej wypowiedzenie. A zatem wypowiedzenie jej przed 20 grudnia 2013 r. byłoby niezgodne z przepisami prawa pracy.


Wzory dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników wraz z ich szczegółowym omówieniem publikujemy w poradniku Dokumentacja kadrowa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33334 )
Array ( [docId] => 33334 )