Klauzulę o wypowiedzeniu umowy terminowej można dodać w każdym czasie - aneksem

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 08-03-2014 r.

Nie ma przeszkód, aby strony umowy o pracę na czas określony w trakcie jej trwania zawarły porozumienie (w formie aneksu), na mocy którego wprowadzą możliwość rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 Umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu na jaki została zawarta. Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 33 Kodeksu pracy, który stanowi, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego jej rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

Możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy zawartej na czas określony musi zostać uzgodniona między stronami stosunku pracy. Na ogół zapis o wypowiedzeniu umieszczany jest w umowie o pracę na etapie jej sporządzania. Dopuszczalne jest jednak także wprowadzenie takiej klauzuli do treści umowy o pracę już w trakcie zatrudnienia. Istotne jest jedynie, aby pracownik i pracodawca złożyli zgodne oświadczenia woli co do dopuszczalności wcześniejszego rozwiązania  umowy o pracę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

Zdaniem SN:

Strony mogą w okresie trwania umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Skoro bowiem strony mogą w każdym czasie trwania umowy o pracę na czas określony rozwiązać ją na mocy porozumienia stron, to także przy zachowaniu wynikającego z art. 33 Kodeksu pracy warunku dopuszczalności wypowiedzenia umowy, jakim jest zawarcie jej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, mają prawo do zawarcia w tym zakresie odrębnego porozumienia w formie aneksu do zawartej już umowy o pracę (uchwała SN z 14 czerwca 1994 r., I PZP 26/94). Inne wyroki sądów związane z zatrudnianiem pracowników znajdziesz w miesięczniku „Prawo pracy w orzecznictwie”.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34072 )
Array ( [docId] => 34072 )


Array ( [docId] => 34072 )