Miejscem świadczenia pracy może być kilka siedzib pracodawcy

Data: 24-10-2013 r.

Jeżeli pracownik ma stale wykonywać pracę w kilku różnych siedzibach tego samego pracodawcy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby jako miejsce pracy w umowie wskazać konkretne adresy tych siedzib, albo konkretną miejscowość (jeśli siedziby te mieszczą się w tej samej miejscowości).

Każda umowa o pracę musi określać miejsce pracy pracownika. Jest to niezbędny element umowy (art. 29 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). Mimo to Kodeks pracy nie precyzuje w jaki sposób należy określić miejsce pracy pracownika w umowie. W literaturze prawa pracy przyjmuje się jednak, że sposób określenia miejsca pracy w umowie o pracę zależy od rodzaju i specyfiki pracy wykonywanej przez pracownika. W zależności od tych okoliczności bowiem, miejsce pracy może być określone albo jako:

  • konkretny adres, albo

  • konkretna miejscowość, albo

  • wyodrębniony geograficznie lub administracyjnie obszar.

Zdaniem SN: Należy odróżnić "miejsce pracy" pracownika od "siedziby zakładu pracy". Miejsce świadczenia pracy stanowi jeden z istotnych składników umowy o pracę, obustronnie uzgodniony (…). Strony zawierające umowę o pracę mają dużą swobodę w określaniu miejsca pracy. Może być ono określone na stałe bądź jako miejsce zmienne, przy czym w tym ostatnim wypadku zmienność miejsca pracy może wynikać z samego charakteru (rodzaju) pełnionej pracy.Ogólnie pod pojęciem miejsca pracy rozumie się bądź stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar, strefę określoną granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym ma nastąpić dopełnienie świadczenia pracy. "Miejsce pracy" nie musi być wyposażone w zaplecze socjalne, kadrowe i techniczne. Wykonywanie pracy w uzgodnionym przez strony "miejscu pracy" pracownika nie rodzi obowiązku płacenia takiemu pracownikowi ani diet, ani świadczeń rozłąkowych (wyrok Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 1985 r., I PR 19/85, OSP 1986/3/46).

A zatem pracownicy „stacjonarni”, czyli wykonujący swoją pracę głównie w jednym miejscu i sporadycznie podróżujący w celach służbowych, powinni mieć w umowie o pracę konkretny adres (np. Gdynia, ul. Morska 115B) lub miejscowość (np. Kraków). Natomiast pracownicy „mobilni”, czyli często lub stale przemieszczający się w celach służbowych, powinni mieć w umowie o pracę oznaczony obszar, po którym się poruszają (np. Trójmiasto, województwo mazowieckie, itp.). Ważne przy tym, aby obszar ten był:

  • określony granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób (wyrok Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 1985 r., sygn. akt I PR 19/85, OSP 1986/3/46) i

  • był wyznaczony w taki sposób, aby pracownik miał możliwość wykonywania zadań służbowych, wliczając w to czas dojazdu do miejsca ich wykonywania, w ramach umówionej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (wyrok SN z 11 kwietnia 2001 r., I PKN 35/00, ).

Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby w umowie o pracę z takimi pracownikami zamiast obszaru wskazać np. kilka konkretnych adresów lub kilka miejscowości. Jeżeli bowiem pracownik będzie stale wykonywał pracę w kilku siedzibach pracodawcy mieszczących się pod różnymi adresami, miejsce pracy w umowie może zostać określone – w zależności od tego, gdzie są położone siedziby pracodawcy, w których praca będzie świadczona:

  • jako konkretna miejscowość (jeśli siedziby te mieszczą się w tej samej miejscowości), albo

  • jako kilka konkretnych adresów w tej samej miejscowości, albo

  • jako kilka konkretnych adresów w różnych miejscowościach (jeśli siedziby te mieszczą się w różnych miejscowościach), albo

  • jako kilka różnych miejscowości.

Podstawa prawna: art. 29 § 1 pkt. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27158 )
Array ( [docId] => 27158 )