Nie każde wypowiedzenie uprawnia do żądania przywrócenia do pracy

Data: 27-03-2013 r.

Zwolniony pracownik może zwrócić się do sądu pracy o ustalenie, czy rozwiązano z nim umowę w zgodzie z przepisami prawa. Określa on w pozwie, czy chce odszkodowania czy przywrócenia do pracy. Ta ostatnia opcja nie jest jednak zawsze możliwa.

Pracownik, który ma wątpliwości co do poprawności rozwiązania z nim umowy może zwrócić się do sądu z wnioskiem odszkodowanie lub przywrócenie do pracy.

Niemniej jednak to od rodzaju umowy i sposobu jej rozwiązania będzie zależeć, czy sąd będzie w ogóle rozpatrywał możliwość przywrócenia pracownika na dotychczasowe stanowisko.

Uprawnienia pracowników w zakresie przywrócenia do pracy w zależności od umowy

Rodzaj umowy

Wypowiedzenie

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

na okres próbny

pracownik nie może zostać przywrócony do pracy

pracownik może domagać się przywrócenia do pracy, ale sąd oceni, czy nie jest ono niecelowe lub niewskazane; pracownicy szczególnie chronieni zostaną zawsze przywróceni do pracy, chyba że nastąpiła likwidacja lub upadłość pracodawcy

terminowa lub na czas wykonania określonej pracy

pracownik nie zostanie przywrócony do pracy, chyba że pracodawca nieprawidłowo rozwiązał umowę z: kobietą w ciąży lub na urlopie macierzyńskim, pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz pracownikiem korzystającym z ochrony związkowej

sąd może zadecydować o przywróceniu, chyba że upłynął już termin, do którego miała trwać umowa, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do zakończenia umowy

czas nieokreślony

pracownik zostanie przywrócony do pracy, chyba że takie działanie jest niemożliwe lub niecelowe;

odmowa przywrócenia do pracy pracownika szczególnie chronionego nastąpi jedynie wtedy, gdy pracodawca ogłosi likwidację lub upadłość

pracownik może zostać przywrócony do pracy, chyba że sąd stwierdzi, że takie działanie jest niemożliwe lub niecelowe; odmowa przywrócenia pracownika szczególnie chronionego nastąpi jedynie wówczas gdy pracodawca zlikwiduje firmę lub ogłosił jej upadłość

W sytuacji, gdy sąd orzeknie przywrócenie pracownika do pracy, powinien on w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, zgłosić swoją gotowość do podjęcia pracy.

Zdaniem sądu

Zatrudnienie nowego pracownika w miejsce zwolnionego z pracy nie jest wystarczające do uznania, że przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe (por. wyrok Sądu Najwyższego z 17 lutego 1998 r., sygn. akt I PKN 572/97, OSNP 1999/3/83).

Po przywróceniu do pracy pracodawca nie musi zawierać z pracownikiem nowej umowy, ponieważ wyrok sądu sprawia, że stosunek pracy ulega przywróceniu z mocy prawa.

Podstawa prawna:

  • art. 42, art. 45, art. 47, art. 48, art. 51, art. 57, art. 59, art. 97 § 3, art. 229, art. 2373 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • § 5 i załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.),
  • § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.),
  • § 14–19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.).

Ewelina Tusińska, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27088 )
Array ( [docId] => 27088 )