Pracownicy chronieni przy zwolnieniach indywidualnych

Data: 21-03-2013 r.

W przypadku zwolnień indywidualnych pracodawca ma mniejsze możliwości rozwiązania umowy z pracownikami chronionymi niż w przypadku procedury grupowej. W stosunku do niektórych podwładnych należy bowiem zastosować szczególne zasady.

Pierwszą grupą będą pracownicy przebywający na urlopach wypoczynkowych lub nieobecni w pracy z innych usprawiedliwionych przyczyn (art. 41 kp). Z takimi podwładnymi w ramach zwolnień indywidulnych można rozwiązać umowę w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Dopuszczalne jest także zaproponowanie nowych warunków pracy (wypowiedzenie zmieniające – art. 42 kp). Jeżeli zmienione stanowisko powodowałoby obniżenie wynagrodzenia – podwładnym nie trzeba wypłacać dodatku wyrównawczego.

W trybie zwolnień indywidualnych pracodawca nie może też zwolnić definitywnie pracownika, o którym mowa w art. 39 i 177 kp, a także podwładnego będącego członkiem:

 • rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego,
 • zarządu zakładowej organizacji związkowej,
 • zakładowej organizacji związkowej, upoważnionemu do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej,
 • specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej,
 • zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółdzielni europejskiej,

 • specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek,
 • rady pracowników lub przedstawicielem pracowników uprawnionym do uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji.

Zakaz ten dotyczy także podwładnych:

 • pełniących funkcję społecznego inspektora pracy,
 • powołanych do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego.

Od powyższej zasady jest jednak wyjątek. Pracodawca może rozwiązać umowę z takim pracownikiem, jeżeli organizacja związkowa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu, nie zgłosi swojego sprzeciwu.

W stosunku do tych osób można natomiast zastosować wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy, z zastrzeżeniem obowiązku wypłaty ewentualnego dodatku wyrównawczego w razie obniżenia płacy.

Przed rozwiązaniem umowy w trybie indywidualnym chronieni są także pracownicy, których stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem i wobec których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia oraz posłowie, senatorowie i radni.

Podstawa prawna:

 • art. 1, art. 8, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.),
 • art. 24 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550).

Ewelina Tusińska, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27085 )
Array ( [docId] => 27085 )