Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę

Data: 06-11-2012 r.

Pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę nie tylko w sytuacji, gdy pracodawca nie wypłaci mu całego wynagrodzenia. Przyczyną może być także wypłacanie pensji nieterminowo lub w zaniżonej wysokości.

Dnia 22 stycznia 2010 r. pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę ze skutkiem na dzień 28 lutego 2010 r. Tymczasem 26 lutego 2010 r. pracownik złożył oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia z powodu niewypłacenia mu przez pracodawcę wynagrodzenia za styczeń 2010 r. W związku z tym faktem pracownik domagał się od pracodawcy zapłaty odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków. Pracodawca zalegał z wypłatą świadczeń dla pracownika. Ostateczna realizacja przez pracodawcę zobowiązań płatniczych wobec pracownika nastąpiła dopiero po interwencji PIP.

Sądy obu instancji oddaliły powództwo, bo uznały, że zaistniała sytuacja miała charakter wyjątkowy i doraźny, wobec czego nie uzasadniała ona rozwiązania przez pracownika stosunku pracy.

Sąd Najwyższy nie podzielił tego stanowiska i nakazał ponowić proces. Stwierdził, że ocena „ciężkości” naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec pracownika, jakim było nie wypłacenie części wynagrodzenia, tak z obiektywnego jak i subiektywnego punktu widzenia musi być zindywidualizowana i uwzględniać wszystkie okoliczności danego przypadku.

Sąd Najwyższy stwierdził, że skoro ostateczna wypłata zaległego wynagrodzenia nastąpiła dopiero po interwencji PIP, to naruszenie przez pracodawcę słusznego interesu pracownika jest w tym przypadku ewidentne, a rozmiar tego naruszenia znaczny.

Pracodawca nie wskazał też na żadne okoliczności, które pozwalałyby wykluczyć lub umniejszyć winę pracodawcy w niedopełnieniu ciążącego na nim podstawowego obowiązku wobec pracownika. Z tej przyczyny zastosowanie przez pracownika trybu rozwiązania stosunku pracy określonego w art. 55 § 11 KP było uzasadnione bez względu na to, że stosowne oświadczenie złożył na 2 dni przed upływem okresu wypowiedzenia umowy dokonanego przez pracodawcę (wyrok Sądu Najwyższego z 10 maja 2012 r., II PK 22/11).

Podstawa prawna:

art. 55 Kodeksu pracy

Autor: Dominik Wajda - asystent sędziego, Sąd Najwyższy, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Pudzianowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27000 )
Array ( [docId] => 27000 )