Umowa o pracę na czas określony – osoby uprawnione do jej podpisania

Data: 06-11-2012 r.

Umowa o pracę na czas określony musi mieć określone strony, które ją zawierają. Prawidłowe wskazanie takich osób często decyduje o tym, czy umowa o pracę została rzeczywiście zawarta.

Stronami umowy są pracownik i pracodawca. Przy małych firmach, nikt nie ma wątpliwości, kto taką umowę powinien zawrzeć. Problem robi się w tych zakładach pracy, w których struktura jest bardzo rozbudowana.

Pracodawca

W przypadku pracodawcy w umowie trzeba wskazać jego nazwę oraz siedzibę. Jeśli jest to osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, wówczas taki pracodawca sam dokonuje we własnym imieniu czynności z zakresu prawa pracy, w tym zawiera umowy z pracownikami. Może jednak powierzyć tę funkcję innej osobie (np. pracownikowi kadr). W takiej sytuacji, niezbędne jest udzielenie pracownikowi kadr pełnomocnictwa do dokonywania wszystkich lub tylko niektórych (wyraźnie wskazanych) czynności z zakresu spraw pracowniczych (np. tylko do podpisywania umów o pracę).

Jeżeli pracodawcą jest jednostka organizacyjna (np. spółka z o.o.) umowę o pracę w jej imieniu może zawrzeć organ lub osoba zarządzająca tą jednostką.

Zdaniem Sądu Najwyższego, organ lub osoba, która na podstawie przepisów prawa lub statutu zarządza jednostką organizacyjną będącą pracodawcą, może wyznaczyć inną osobę do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy (postanowienie Sądu Najwyższego z 12 października 2000 r., I PKN 536/00, OSNP 2002/1/241).

W firmach o bardziej złożonej strukturze organizacyjnej pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy w sprawach pracowniczych, w tym do zawierania umów o pracę, może mieć np. dyrektor działu personalnego lub dyrektor działu kadr. W takim przypadku wiele zależy od zwyczajów panujących w danej firmie, czy też przyjętych w niej procedur organizacji pracy.

Pracownik

Drugą ze stron umowy o pracę jest oczywiście pracownik. Zasadą jest, że dane w umowie muszą być wystarczające do prawidłowego zidentyfikowania konkretnego pracownika firmy. Może się bowiem zdarzyć, że pracodawca zatrudni dwóch pracowników o takich samych imionach i nazwiskach. Dlatego też najlepiej w umowie wpisać jeszcze inną informację, np.

  • adres zamieszkania czy
  • PESEL.

Wówczas identyfikacja każdego z nich nastąpi na podstawie dodatkowych informacji zawartych w umowie o pracę.

Podstawa prawna:

art. 25, 29 § 1 Kodeksu pracy

Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Pudzianowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27003 )
Array ( [docId] => 27003 )