Zwolnienie z powodu długiej choroby – granice ochrony

Data: 17-01-2014 r.

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim jest chroniony przed zwolnieniem z pracy, ale tylko przez pewien czas. Gdy ten okres upłynie, a choroba trwa nadal, pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (natychmiastowo).

Długość okresu, którego upływ uprawnia pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę z długotrwale chorującym pracownikiem, bez zachowania okresu wypowiedzenia (bez winy pracownika) wskazana jest w art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (kp). Przepis ten stanowi, że:

  • gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy – można go zwolnić bez wypowiedzenia, jeżeli jest niezdolny do pracy z powodu choroby dłużej niż przez 3 miesiące (art. 53 § 1 pkt 1 lit a kp),

  • jeżeli pracownik był u danego pracodawcy zatrudniony co najmniej 6 miesięcy lub jego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową – można go zwolnić bez wypowiedzenia, gdy choroba trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (art. 53 § 1 pkt 1 lit b kp).

Zdaniem SN

  1. Okres ochronny przed rozwiązaniem umowy o pracę z art. 53 § 1 pkt 1kp rozpoczyna bieg od następnego dnia kalendarzowego, jeśli orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy w danym dniu roboczym zostało wydane po jego zakończeniu i po wykonaniu przez pracownika ustalonej na ten dzień pracy (wyrok SN z 6 grudnia 2001 r., I PKN 667/00, OSNP 2003/22/543).

  2. Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, uprawniającego do zastosowania art. 53 § 1 pkt 1 kp, nie dolicza się samego okresu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Uwzględnia się więc okres zatrudnienia do dnia zachorowania (wyrok SN z 21 lipca 1999 r., I PKN 161/99, OSNP 200/19/717).

Nie wolno rozwiązywać umowy o pracę bez wypowiedzenia z art. 53 kp przed zakończeniem wskazanego okresu ochronnego - także w ostatnim jego dniu. Można to zrobić najwcześniej następnego dnia, pod warunkiem że pracownik jest dalej chory.

Złożenie przez pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. bkp w okresie pobierania wynagrodzenia i zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby jest niezgodne z prawem, choćby pracodawca jako moment rozwiązania umowy wskazał datę przypadającą po tym okresie (wyrok SN z 21 czerwca 2005 r., II PK 319/04, OSNP 2006/3-4/49).

Podstawa prawna: art. 53 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33339 )
Array ( [docId] => 33339 )