Kto zapłaci za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

Autor: Dorota Rosłoń
Data: 19-04-2016 r.

Właściciel nieruchomości, na którą ma być doprowadzana woda i z której mają być odprowadzane ścieki, jest zobowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji (PWiK). Reguluje to ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Artykuł 15 tej ustawy podaje, że PWiK musi zapewnić budowę urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę. Ponosi także koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego. Pozostaje jednak kwestia, na kim ciąży obowiązek wykonania i poniesienia kosztów samego przyłącza kanalizacyjnego.

Przepisy regulujące zasady i warunki przyłączenia do lokalnej sieci kanalizacji są tak sformułowane, że często stają się przedmiotem rozpraw sądowych rozstrzygających spory pomiędzy gminą, gestorem sieci a usługobiorcą, czyli właścicielem nieruchomości, który chce przyłączyć swoją nieruchomość do sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

Zgodnie z definicją przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Wszystko co nie jest przyłączem kanalizacyjnym, określane jest jako urządzenie kanalizacyjne.

Przepisy jednoznacznie określają, kto ponosi koszty budowy przyłącza. Zgodnie z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków budowę:

  •  przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej,
  • pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i
  • urządzenia pomiarowego

– zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przy łączenie nieruchomości do sieci.

Ponieważ koszt budowy przyłącza do sieci obciąża osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, żądanie zwrotu kosztów od gminy czy przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego jest bezpodstawne i żaden sąd go nie uwzględni.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o to, jeżeli:

  • są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez gminę oraz
  • istnieją techniczne możliwości świadczenia takiej usługi.
Dorota Rosłoń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38865 )
Array ( [docId] => 38865 )