Dyrektor szkoły może zaplanować nauczycielowi "okienko"

Data: 13-08-2013 r.

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele oczekują, że dyrektor szkoły nie zaplanuje w rozkładzie zajęć tzw. okienek. Jeśli już do tego dojdzie, wywierają na pracodawcy presję, aby zmienił plan lekcji. W jednej z gmin grupa nauczycieli chce nawet napisać w tej sprawie list do organu prowadzącego. Tymczasem "okienka" nie naruszają zasad dotyczących czasu pracy nauczycieli.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień (art. 42 ust. 1 KN).

Przepisy nic nie mówią o "okienkach"

Żaden przepis nie określa, iż nauczyciel nie może mieć "okienek" pomiędzy zajęciami edukacyjnymi, ponieważ jego czas pracy jest przeznaczony nie tylko na nie. Zatem w czasie "wolnych" godzin pomiędzy lekcjami nauczyciel, pracując w wymiarze tygodniowym nieprzekraczającym 40 godzin, może zająć się przygotowaniem do zajęć lub samokształceniem.

W ramach czasu pracy realizacja zajęć dydaktycznych i przygotowanie do zajęć

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować (art. 42 ust. 2 KN):

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ustawie;

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ustawie;
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:
    • nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
    • nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Podstawa prawna: art. 42 ust. 1; art. 42 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.).Leszek Zaleśny
, wicedyrektor w Publicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29939 )
Array ( [docId] => 29939 )