Pensum dla nauczycieli specjalistów – opiniowanie związku zawodowego

Data: 19-10-2014 r.

Uchwalając wysokość pensum dla nauczycieli specjalistów, rada gminy powinna zasięgnąć opinii związków zawodowych – tak orzekł WSA w Warszawie. W przypadku specjalistów wysokość pensum nie jest określona w ustawie Karta  Nauczyciela, nie decyduje o niej również dyrektor szkoły.

Zatrudniani w szkołach i placówkach specjaliści, tj. psychologowie, pedagodzy czy logopedzi są odpowiedzialni za niesienie wsparcia dla nauczycieli, rodziców i uczniów, w szczególności jeżeli uczniom udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. O wymiarze pensum dla nauczycieli specjalistów  nie rozstrzyga Karta Nauczyciela – decydują o nim władze samorządowe, a podejmowane w tej sprawie uchwały powinny uwzględniać zapotrzebowanie na pomoc specjalistyczną w prowadzonych szkołach.

Obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli specjalistów

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli specjalistów (tj. pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych) określa organ prowadzący szkołę (art. 42 ust. 7 pkt 3 Karta Nauczyciela). Realizując to zadanie organ prowadzący ma obowiązek stosowania się do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza m.in. konieczność skierowania do organizacji związkowej, w której działają nauczyciele specjaliści, projektu aktu prawa miejscowego w celu zaopiniowania. Przepisy nie wskazują natomiast, aby projekt miał musiał zaopiniować dyrektor szkoły, w której specjaliści mają prowadzić zajęcia.

Rada gminy ma obowiązek zasięgania opinii związków zawodowych

Zgodnie z art. 19 ustaw o związkach zawodowych organizacja związkowa ma prawo do opiniowania założeń oraz projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Obowiązek przedkładania do opiniowania założeń albo projektów aktów prawnych dotyczy także organów samorządu terytorialnego (art. 19 ust. 2 ustawa o związkach zawodowych).

Karta Nauczyciela wskazuje, że pensum dla nauczycieli specjalistów jest ustanawiane przez organ prowadzący szkołę (art. 42 ust. 7 pkt 3 Karta Nauczyciela). Wydany akt prawa jest aktem prawa miejscowego i nie może być uchwalony z naruszeniem norm powszechnie obowiązujących. Oznacza to, że ustalając obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli specjalistów bez zasięgnięcia opinii organizacji związkowych, organ prowadzący narusza regulacje – stanowi to wystarczającą podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały – tak w wyroku stwierdził WSA w Warszawie (orzekł WSA w Warszawie (II SA/Wa 2329/13).

Źródło:

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2014 r., II SA/Wa 2329/13.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35903 )
Array ( [docId] => 35903 )

Array ( [docId] => 35903 )