Praca na część etatu nie zwolni z pracy przy sprawdzianie klas szóstych

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 11-03-2015 r.

Praca nauczyciela przy sprawdzianach klas szóstych jest obowiązkiem nauczyciela wynikającym z ogólnej normy czasu pracy. Dotyczy to także nauczycieli niepełnozatrudnionych.

W ramach czasu pracy nauczyciel realizuje różne obowiązki, obejmujące:

 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym

(art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela).

W ramach obowiązków, o których mowa w pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego – z wyjątkiem części ustnej (art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela).

Powyższe oznacza, że udział nauczyciela w pracach komisji na sprawdzianie klas szóstych jest obowiązkiem wynikającym z ogólnej normy czasu pracy (40-godzinnego tygodnia pracy), za który nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie czy czas wolny. Należy pamiętać, że nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć nie jest zwolniony z obowiązku realizacji innych zajęć i czynności wliczanych do ogólnej normy czasu pracy.

Przykład:

Nauczyciel zatrudniony na pół etatu powołany do pracy w komisji przy sprawdzianie klas szóstych w dniu, w którym nie realizuje godzin dydaktycznych, nie będzie miał prawa do odebrania dnia wolnego, ewentualnie zapłaty za godziny ponadwymiarowe.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36693 )
Array ( [docId] => 36693 )