W oddziale zerowym nie prowadzi się godzin karcianych

Data: 06-08-2013 r.

Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej musi realizować tzw. godziny karciane. Obowiązek ten nie dotyczy jednak nauczycieli oddziałów przedszkolnych. Dyrektor może jednak zobowiązać takiego nauczyciela do prowadzenia dodatkowych godzin w szkole podstawowej, przy której działa oddział zerowy.

Pełnozatrudnieni nauczyciele szkół zobowiązani są do realizacji w ramach innych zajęć wynikających ze statutu szkoły zajęć opieki świetlicowej (tylko nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów) lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły w wymiarze:

  • 1 godziny - nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych;
  • 2 godzin - nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów.

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar godzin karcianych obniża się proporcjonalnie do zatrudnienia nauczyciela. O wymiarze realizowanych zajęć karcianych decyduje zatem (oprócz nawiązania stosunku pracy w danym typie szkoły) wymiar zatrudnienia nauczyciela bądź liczba nawiązanych stosunków pracy w danej placówce.

Obowiązek realizacji godzin karcianych nie dotyczy jednak nauczycieli oddziałów przedszkolnych. W świetle bowiem przepisów ustawy o systemie oświaty, oddział przedszkolny nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębność programową; kształcenie i wychowanie zorganizowane jest zgodnie z ramowym statutem przedszkola.

Również rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych nie dotyczy zajęć prowadzonych w oddziałach przedszkolnych. Nie można zatem zobowiązać nauczyciela szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, do realizacji zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, w tym na podstawie godzin karcianych, przewidzianych w tym planie.

Z obowiązku realizacji godzin karcianych zwolnieni są także:

  1. dyrektor i wicedyrektor szkoły,
  2. nauczyciel, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko,
  3. nauczyciele kolegiów nauczycielskich,
  4. nauczyciele kolegiów pracowników służb społecznych,
  5. nauczyciele szkół artystycznych,
  6. nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29938 )
Array ( [docId] => 29938 )