Podziękowanie za darowiznę dla przedszkola - jaka forma jest dopuszczalna?

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 07-11-2017 r.

Niektóre przedszkole otrzymują w ramach darowizny pomoce dydaktyczne, przybory plastyczne lub środki higieniczne. Zdarza się jednak, że w zamian darczyńcy proszą o reklamę na stronie internetowej lub w gablotach przedszkolnych. Czy możesz zgodzić się na taką formę podziękowania? A co w sytuacji, gdy komercyjna firma chciałaby zapłacić za możliwość reklamowania swoich produktów?

Jedną z form pozyskiwania funduszy przez przedszkole są darowizny. Są one korzystne ze względu na brak konieczności odprowadzania od nich podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeśli darowizna zostanie przeznaczona na cele statutowe, jest również zwolniona z CIT. Przyjęcie darowizny nie może jednak wiązać się ze zobowiązaniem do reklamowania usług czy produktów oferowanych przez darczyńcę na rynku. Jedyne, co może zrobić w takiej sytuacji przedszkole, to wystosować podziękowania, których treści zostanie zamieszczona na stronie internetowej, w gablocie lub przekazana darczyńcy.  Przyjęcie darowizny nie może jednak wiązać się ze zobowiązaniem przedszkola do jakichkolwiek działań reklamowych na rzecz darczyńcy.

Darczyńca nie może oczekiwać reklamy…

Cele  i zadania przedszkoli publicznych zostały określone w ustawie Prawo oświatowe. Ustawodawca nie przewidział wśród nich możliwości prowadzenia działalności usługowej polegającej na udostępnianiu powierzchni reklamowej jakimkolwiek podmiotom w celu pozyskiwania środków służących pokrywaniu swoich wydatków. Środki zabezpieczające prawidłowe wykonywanie zadań przedszkola muszą być więc zapewnione przez organ prowadzący, niezależnie od ewentualnych darowizn przekazywanych przez podmioty zewnętrzne. Tym samym – darczyńca nie może domagać się od przedszkola, że w zamian za przekazaną darowiznę, na stronie internetowej czy w gablocie pojawi się jakakolwiek reklama jego towarów lub usług. Jednocześnie jednak – nie ma przepisów, które zabroniłyby zamieszczenia w tych miejscach podziękowania.  O zamieszczeniu na stronie internetowej lub w gablocie przedszkolnej podziękowań dla darczyńcy decyduje wyłącznie dyrektor przedszkola. Musi on jednak zadbać o to, aby podziękowania te nie przybrały formy reklamy.

Przykład:

PRZYKŁADOWE PODZIĘKOWANIA

Dyrektor przedszkola, Rada pedagogiczna i Rada rodziców składają serdeczne podziękowania  firmie xyz za ufundowanie przyborów plastycznych dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr…. w ……

 … nawet jeżeli chciałby za nią zapłacić

Reklamowanie usług lub produktów darczyńcy jest niedopuszczalne także wówczas, gdyby zdecydował się on dodatkowo opłacić taką usługę. Przede wszystkim należy pamiętać, że przedszkola swoje wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jakiekolwiek opłaty za świadczenie usług reklamowych nie mogłyby zatem zasilić budżetu, jakim dysponuje dyrektor przedszkola.

ZASTOSUJ

Zalecanym rozwiązaniem jest wystosowanie do darczyńcy wspierającego przedszkole listu z podziękowaniami, którego skan będzie mógł zamieścić.

Darowizna musi być bezinteresowna

Jakiekolwiek darowizny na rzecz przedszkola muszą być przekazywane bezinteresownie. Niezależnie od tego czy będzie to darowizna rzeczowa czy pieniężna, przekazana na wydzielony rachunek, dyrektor przedszkola nie może w zamian zgodzić się na świadczenie usług reklamowych.  Jednocześnie jednak – darczyńca może promować swoje usługi powołując się na wspieranie działalności wybranej placówki, np. zamieszczając na swojej stronie internetowej oficjalne podziękowania wystosowane przez dyrekcję przedszkola.

ZASTOSUJ!

Przygotowując podziękowania dla firmy wspierającej przedszkole zadbaj o ich odpowiednią formę graficzną, tak aby darczyńca mógł zamieścić je na swojej stronie internetowej.

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40742 )
Array ( [docId] => 40742 )

Array ( [docId] => 40742 )