Prawo do nagrody jubileuszowej

Kategoria: Płace i finanse
Data: 10-03-2021 r.

Nauczyciel pracuje w szkole od 1995 na pełen etat. W maju 2018 roku nauczyciel złożył 3-miesięczne wypowiedzenie i zakończył pracę 31 sierpnia 2018 roku.01 września 2018 roku dyrektor podpisał z tym samym nauczycielem nową umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin, zatrudnienie trwa nadal. Nauczyciel pracuje również w pełnym wymiarze godzin w innej szkole. W tym roku mija 35 lat zatrudnienia tego nauczyciela. Czy należy mu wypłacić dodatek w wysokości 20% i czy przysługuje mu w tym roku nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy?

Odpowiedź

Uprawnienie do dodatku stażowego w Państwa placówce ustala się wyłącznie na podstawie stażu u Państwa wypracowanego. Z uwagi na długoletnią pracę dodatek wynosi 20%. Nauczyciel ma prawo do nagrody jubileuszowej ustalane odrębnie w każdej ze szkół.

Uzasadnienie

Przedstawiony problem sprowadza się do kwestii uprawnień nauczyciela wieloetatowca do dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej. Zacznijmy od tej pierwszej kwestii. Otóż nauczycielska pragmatyka przewiduje, że nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego (art. 33 ust. 1 KN). To oczywiście nie jedyna norma odnosząca się do zagadnienia dodatku, gdyż szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat określają przepisy rozporządzenia MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia (§ 7):

1)    do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2)    nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem pkt  3 . Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

3)    nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1.

Niestety przywołane wyżej regulacje są dosyć niejasne co powoduje, że budzą rozbieżności interpretacyjne. Przekłada się to też na praktykę ich stosowania. W mojej ocenie z przepisów tych wynika, że uzależnienie prawa do dodatku od ogólnego stażu nie dotyczy każdego zatrudnienia nauczycielskiego, że doznaje pewnych ograniczeń. Z przytoczonych przepisów wynika, że w przypadku nauczyciela zatrudnionego równolegle w kilku jednostkach systemu oświaty w wymiarze łącznie przekraczającym cały etat staż pracy uwzględniający wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia i tzw. okresy równorzędne uwzględnia się tylko w podstawowym miejscu pracy, natomiast w dodatkowym uwzględnia się staż tam wypracowany. W sytuacji natomiast, gdy nauczyciel zatrudniony jest w dwóch jednostkach systemu oświaty, ale łączny wymiar jego zatrudnienia nie przekracza pełnego etatu, to w obydwu szkołach powinien mieć naliczaną wysługę przy uwzględnieniu całego wypracowanego stażu.

W opisanym przypadku nauczyciel pracuje w dwóch jednostkach oświatowych, przy czym w podstawowym miejscu pracy ma pełny etat a u Państwa niepełny. Bez znaczenia jest przy tym, że z nauczycielem rozwiązano stosunek pracy a następnie zatrudniono go ponownie, kluczową kwestią jest to, że nauczyciel pracuje w dwóch jednostkach oświatowych w wymiarze przekraczającym pełny wymiar. W tej sytuacji dodatek stażowy naliczany z uwzględnieniem całego stażu powinien mieć w podstawowym miejscu pracy a u Państwa uwzględnia się wyłącznie staż zakładowy czyli u Państwa wypracowany. Nauczyciel z uwagi na długoletnią pracę w Państwa szkole jest w bardzo dobrej sytuacji, gdyż początek jego zatrudnienia to 1995 rok, co oznacza, że ma wypracowany staż uprawniający do maksymalnego dodatku. Powinien mieć zatem naliczany dodatek u Państwa w wysokości 20%.

Jeśli chodzi natomiast o nagrodę jubileuszową, to Karta Nauczyciela gwarantuje nauczycielom prawo do nagrody za wieloletnią pracę, czyli tzw. jubilata (art. 47 ust. 1 KN). Nagroda po raz pierwszy należy się za 20 lat pracy a potem kolejne co 5 lat aż do 40 lat pracy. Kwestie szczegółowe związane z nabyciem prawa do nagrody regulują przepisy rozporządzenia MENiS w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. Zasadą na gruncie tych przepisów jest, że nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody (§ 2 ust. 1).

Zapamiętaj!

Z przepisów nauczycielskiej pragmatyki nie wynika ograniczenie prawa do nagrody jubileuszowej w sytuacji zatrudnienia w kilku szkołach. Zatem w każdej ze szkół należy odrębnie ustalić uprawnienie do nagrody jubileuszowej.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) – art. 33 ust. 1, art. 47 ust. 1;

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) - § 7

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418)

dr Patryk Kuzior

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41256 )
Array ( [docId] => 41256 )